РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Не е нарушена целостта на пломбите в цех “Агломерация”!
03/05/2011

     Предвид някои публикации в печата с невярно съдържание и предизвикания обществен интерес, РИОСВ- Хасково информира, че пломбите на командните помещения в  цех “Агломерация” в ОЦК АД- Кърджали бяха проверени от Димитър Консулов, началник сектор “Предотвратяване на промишлено замърсяване” към РИОСВ- Хасково, в присъствието на журналисти и е констатирано, че няма нарушение на целостта им.  

     Припомняме, че на 18.04.2011 г. със заповед на директора на РИОСВ- Хасково е прекратена производствената дейност на цех „Агломерация” в ОЦК- Кърджали, който беше основният замърсител на  атмосферния въздух в града със серен диоксид. Уточняваме, че останалото производство в комбината работи. От 06.04.2011г. в Кърджали не са регистрирани средночасови и средноденонощни превишения на  серен диоксид в атмосферния въздух. 

     Относно проверката на РИОСВ в ОЦК АД през миналата седмица информираме, че: С писмо на Директора на РИОСВ-Хасково, с изх. № 974/20.04.2011 г. е извършена съвместна проверка на 28 април 2011 г. на “ОЦК” АД гр. Кърджали. Проверката е на основание чл.157а, ал.2 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 14 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (съгласно Заповеди №РД-1095/21.12.2010 г. и №РД-1096/21.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и утвърден план за контролната дейност за 2011 г.) Контролира се изпълнението на условията в Разрешително за експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС на обект “ОЦК” АД Кърджали, с оператор “ОЦК” АД Кърджали, издадено от Министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява с комисии съставени от представители на териториалните и регионални структури на МОСВ, МЗ, МВР, ДАМТН и упълномощени представители на областните управители и на кметовете на общини.  При извършване на подобни проверки, които са основна част от нашата ежедневна работа, няма практика да уведомяваме общественоста и медиите. Не са постъпили и запитвания до екоинспекцията от страна на медиите по темата. Съответно въпросната проверка е предварително планирана и няма връзка със заповедта за прекратяване на производствена дейност в цех „Агломерация” в ОЦК АД.  До този момент в РИОСВ не е постъпвал сигнал за нарушаване на тази заповед, но поради предизвикания обществен интерес бе извършена нарочна съвместна проверка за установяване състоянието на пломбите на затворения цех.