РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва регистрацията на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване
21/04/2011

В бр. 29 на Държавен вестник от 08.04.2011 г. е публикувано Постановление на Министерски съвет № 76 от 31 март 2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци, с което в Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване се въвежда нова глава „Публичен регистър”, с която се регламентират реда и условията за регистриране на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване (EEO) в регистрите по чл.26, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

За създаване на регистъра по чл. 26, т. 2 от ЗУО лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, предоставят подлежащите на вписване данни по чл. 45б, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

За създаване на регистъра по чл. 26, т. 3 от ЗУО лицата, които пускат на пазара ЕЕО предоставят подлежащите на вписване данни по чл. 43б, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на изпълнителния директор на ИАОС в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Информацията се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система за представянето й по електронен път. В този случай едновременно с информацията заявителите подават и декларация за достоверност на данните по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.

Горе цитираните лица подлежат на имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв., в случай че не се регистрират в регламентирания срок, съгласно чл. 104а, ал. 4, т. 1 от ЗУО.

Образците на декларациите за достоверност на данните може да намерите тук: за батерии и акумулатори и за електрическо и електронно оборудване.

МОСВ