РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ издаде наказателно постановление на ОЦК АД за 60 000 лв.
28/02/2011

     Общо през февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 95 обекта. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство, съставени са 3 акта и е издадено едно наказателно постановление на обща стойност 60 000 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност малко под 25 000 лв. 

     Издадено е наказателно постановление на ОЦК АД- Кърджали на стойност 60 000 лв. за неизпълнение на условията от комплексно разрешително. През месеца е дадено и предписание на дружеството за незабавно временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави.

 

     3- те акта съставени през месеца от РИОСВ са за превишение на битови отпадъчни води без необходимото разрешение за заустване, за замърсяване на дере с торови отпадъци и нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Дадени са предписания на Община Димитровград за обозначаване на 2 бр. защитени вековни дървета, на Държавно горско стопанство- Ивайловград за поставяне на маркировка и табели на ПЗ Находище Снежно кокиче, на физическо лице за прекратяване събирането, съхранението и третирането на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/

 

     На Зеления телефон за месеца са постъпили 4 сигнала. През февруари РИОСВ- Хасково информира чрез регионалните медии обществеността за обобщените данни от годишния отчет за 2010 г. и плана за контролната дейност за 2011 г. През месеца стартира и конкурс за детска рисунка и фотография, посветени на Международната година на горите. Участниците следва да предадат творбите си в регионалната екоинспекция най- късно до 30 март т.г.