РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 15 март общините трябва да представят актуализирани програми за чистота на атмосферния въздух
23/02/2011

     Хасково, Димитровград и Кърджали са сред 29- те общини, които трябва да представят до 15 март  т.г. в МОСВ актуализирани и приети програми за намаляване нивата на замърсители в атмосферния въздух. Във връзка с официално уведомително писмо на Европейската комисия от 30.09.2011 г. България е уведомена за открита процедура по нарушение на Общностното право за неспазване на нормите на ФПЧ10 /фини прахови частици/ и необходимостта от преразглеждане на действащите в момента програми и от предприемане на спешни действия за актуализирането им.

     Актуализирането на програмите се налага с цел привеждането им в съответствие с нормативните изисквания и по- специално извършване на количествено определяне на приноса на отделните сектори/източници на емисии към нивата на замърсяване и по-конкретно към нивата на ФПЧ10 и на основание Закона за чистотата на атмосферния въздух.  Когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в установените за целта срокове, които са задължителни за изпълнение, гласи чл. 27 от ЗЧАВ.

 

     Определяне на конкретните източници на замърсяване на територията на всяка община и адекватни и реално постижими краткосрочни мерки за действие са част от основната информация, която трябва да съдържат програмите.  Те следва да бъдат актуализирани по всички показатели за качество на атмосферния въздух. След приемането им, заложените мерки за намаляване нивата на замърсители в атмосферния въздух следва да бъдат в пълна степен реализирани, което ще бъде контролирано от РИОСВ. Ако не бъдат предприети всички необходими действия във връзка с разработването/ актуализирането на програмите възможно е страната ни да бъде изправена пред  реалната опасност да бъде осъдена, като й бъдат наложени значителни финансови санкции за неизпълнение на задълженията й съгласно правото на Европейската общност.

 

     Основните причини за повишеното количество на прахови частици във въздуха са освен в производствения сектор, също и в използването на твърдо гориво за отопление през зимата, неорганизираното прахоотделяне при строителните работи, интензивният автомобилен трафик, недоброто поддържане на пътната мрежа и несвоевременното й почистване.