РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ се отчете пред обществеността за дейността си през 2010 г.
21/02/2011

        Днес РИОСВ- Хасково даде специална пресконференция за отчет на дейността си през 2010 г. и приоритетите си през 2011 г. На срещата присъстваха инж. Димитър Илиев- директор на регионалната екоинспекция, инж. Любомир Дайновски- началник отдел и инж. Дора Ангелова- ст.експерт, както и представители на всички регионални медии. Бяха отчетени следните обобщени данни:

През 2010 г. са извършени общо 1 308 бр. проверки, което е с около  27% повече от заложеното по план (950 бр) за контролна дейност- 2010. Това значително превишение идва главно от извършените допълнителни/непланувани проверки в края на 2010 г., във връзка  с изпълнение Заповеди на МОСВ и на МРРБ. Само по тези заповеди в последното тримесечие на 2010 г. са осъществени 471 проверки по 5- те комплексни и значими язовира в региона. Отделно от това през годината са осъществени и няколко десеки други проверки, съвместно с представители на областна администрация, областна дирекция на МВР и др. Успоредно с плановите  проверки са осъществени и общо 84  проверки по жалби и сигнали, като по тях са издадени  27 бр. предписания и са наложени 5 бр. актове.   

 

За остраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 211 предписания. Съставени са общо 67 акта и са издадени 57 бр.  наказателни постановления на обща стойност над 230 000 лв. Наложени са 26 нови  санкции, като за годината са постъпили/събрани общо 481 136 лв. в т.ч. и дължими суми по стари санкции.

 

За отчетния период са издадени 63 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Издадени са 11 решения за прекратяване на процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения. Издадени са 38 броя решения за преценяване на необходимостта от ЕО за планове и програми. В МОСВ са представени 7 становища относно Доклади по ОВОС за инвестиционни предложения с възложители на територията на РИОСВ - Хасково.

 

Проведени са 2 консултации с обществеността по ОВОС, 4 консултации с обществеността на  екологични оценки на планове и програми за изграждане на фотоволтанични паркове и 3 обществени обсъждания свързани с обявяване на защитени територии и зони за опазване на дивите птици.

 

13 725  са посетителите на интернет страницата на регионалната екоинспекция за миналата година. На Зеления телефон са постъпили 23 сигнала. Постъпилите заявления за достъп до обществена информация са 30. Отчетен бе и фактът, че на интернест страницата на екоинспекцията се публикуват всички решения, инвестиционни предложения, отчети, планове, резултати от проверки на комплексни разрешителни и др.

 

Освен оптимизиране контролната дейност на регионалната екоинспекция изцяло според европейските изисквания, друг посочен приоритет бе и информационно- образователна работа с подрастващите с цел повишаване на екологичната им култура. Срещата продължи с въпроси от страна на регионалните медии касаещи предимно състоянието чистотата на атмосферния въздух в региона.