РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Промени в Закона за подземните богатства прехвърлят компетенции от МОСВ на МИЕТ
05/02/2011

     От 50 000 до 500 000 лв. за незаконен добив на подземни богатства 

     Обнародваните промени в Закона за подземните богатства (ДВ, бр.100 от 21.12.2010 г.) прехвърлят в компетенциите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ издаването на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства след одобрение от Министерски съвет, поддържането на Национален геоложки фонд, който събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване срещу заплащане геоложката информация от изследвания и други дейности, свързани с търсенето, проучването и добива на подземни богатства. МИЕТ ще разработва и финансира приоритетната тематика и свързаните с нея годишни задачи в областта на геологията, ще съставя и води национален баланс на запасите, оценка на ресурсите, специализирани карти и регистри на откритията и находищата. За дейности по управление на всички минни отпадъци се изисква разрешително, включващо утвърден план за управление, издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Законът задължава операторите на съоръжения за минни отпадъци ежегодно  до 31 март да отчитат пред МИЕТ изпълнението на плана за управление на минните отпадъци. 

     И занапред експертите от МОСВ и РИОСВ ще осъществяват контрол върху дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив, ще дават предписания за констатирани пропуски и нарушения, свързани с опазването на земните недра. При неизпълнение  ще искат от министъра на икономиката временно спиране на дейностите по търсене, проучване, добив, преработка и ползване на подземни богатства и управление на минни отпадъци. Експертите на МОСВ и РИОСВ ще упражняват превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на процедурите за съгласуване и за изпълнението на одобрените работни проекти. Който извършва търсене и проучване на подземни богатства без издадено разрешение или с решение, чието действие е спряно, ще се наказва с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв.  Който извършва добив на подземни богатства без надлежно предоставена концесия или с концесия, чието действие е спряно, ако не подлежи на по- тежко наказание ще се наказва с глоба или с имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв. Тези нарушения вече  могат да бъдат установявани  с актове и на кметовете по общини на чиято територия се извършва нарушението. Наказателните постановления ще се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.