РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Промени в Закона за подземните богатства прехвърлят компетенции от МОСВ на МИЕТ
05/02/2011

     От 50 000 до 500 000 лв. за незаконен добив на подземни богатства 

     Обнародваните промени в Закона за подземните богатства (ДВ, бр.100 от 21.12.2010 г.) прехвърлят в компетенциите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ издаването на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства след одобрение от Министерски съвет, поддържането на Национален геоложки фонд, който събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване срещу заплащане геоложката информация от изследвания и други дейности, свързани с търсенето, проучването и добива на подземни богатства. МИЕТ ще разработва и финансира приоритетната тематика и свързаните с нея годишни задачи в областта на геологията, ще съставя и води национален баланс на запасите, оценка на ресурсите, специализирани карти и регистри на откритията и находищата. За дейности по управление на всички минни отпадъци се изисква разрешително, включващо утвърден план за управление, издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Законът задължава операторите на съоръжения за минни отпадъци ежегодно  до 31 март да отчитат пред МИЕТ изпълнението на плана за управление на минните отпадъци. 

     И занапред експертите от МОСВ и РИОСВ ще осъществяват контрол върху дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив, ще дават предписания за констатирани пропуски и нарушения, свързани с опазването на земните недра. При неизпълнение  ще искат от министъра на икономиката временно спиране на дейностите по търсене, проучване, добив, преработка и ползване на подземни богатства и управление на минни отпадъци. Експертите на МОСВ и РИОСВ ще упражняват превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на процедурите за съгласуване и за изпълнението на одобрените работни проекти. Който извършва търсене и проучване на подземни богатства без издадено разрешение или с решение, чието действие е спряно, ще се наказва с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв.  Който извършва добив на подземни богатства без надлежно предоставена концесия или с концесия, чието действие е спряно, ако не подлежи на по- тежко наказание ще се наказва с глоба или с имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв. Тези нарушения вече  могат да бъдат установявани  с актове и на кметовете по общини на чиято територия се извършва нарушението. Наказателните постановления ще се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.