РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ информира, че е приета нова Методика за излезлите от употреба превозни средства
15/01/2011

Със заповед № РД – 1 от 03.01.2011 г. на министъра на околната среда и водите е утвърдена Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (Методиката). Същата е разработена на основание параграф 6 от ПЗР на Наредбата във връзка с Решение 2005/293/EО на Европейската Комисия от 1 април 2005 година, относно установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/оползотворяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства.
Съгласно т. 2 от горецитираната заповед на министъра на околната среда и водите Методиката ще се използва при изготвянето на информацията, изисквана по реда на Глава четвърта на Наредбата, считано от 01.10.2010 г.
Методиката е публикувана на страницата на РИОСВ- Хасково.