РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В бюджетите на 8 общини са постъпили средства от платени санкции за еконарушения
25/01/2011

      Сумата  от наложени санкции от РИОСВ- Хасково през 2010 г. за нарушаване на екологичното законодателство- замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми, неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения е 67 736 лв. Стойността на издадените през 2010 г.наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони е 57 300 лв. 

     През 2010 г.от задължения за миналата година и предходни периоди са събрани общо 474 336 лв. 80 % от тези средства са постъпили в 8 общини на територията на екоинспекцията. Това са общините Хасково, Кърджали, Ардино, Джебел, Димитровград, Кирково, Момчилград и Харманли, като най- много средства за миналата година е получила Община Кърджали. 

     Законът за опазване на околната среда разпорежда 80 % от събраните суми от наложени имуществени санкции да се превеждат в бюджета на общините на чиято територия се намира обектът- замърсител. Администрациите по места трябва да ги изразходват за реализиране на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда. Останалите 20 % постъпват в МОСВ.