РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

2011 г.- Международна година на горите
30/01/2011

40 години Рамсарска конвенция

2 февруари- Световен ден на влажните зони 

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На същата дата през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конфенцията за влажните зони- Рамсарска конвенция. 2011 г. е юбилейна година за рамсарската конвенция- навършват се 40 години от създаването на конвенцията и подписването й от първитеите страни- членки. България е сред първите страни, присъединили се към конвенцията, като към настоящия момент 160 страни са приели конвенцията, представени с повече от 1910 влажни зони с обща площ 186 млн.ха. Във връзка с определената от ООН  2011 г. като Международна година на горите, т.г. темата на кампанията за отбелязване на 2 февруари е „Влажни зони и гори” и се провежда под надслов „Горите- за вода и влажни зони”.

Влажни зони

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода. Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. Не случайно на много места по света се изграждат пречиствателни станции имитиращи естествените блата. Влажните зони имат много важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма част от повърхностните води. В тях се съхраняват големи количества въглерод, което ги прави изключително  важни за предотвратяване на промените в климата. Влажните зони имат важно значение за живота на местното население като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, дърводобив и др. Не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм. Влажните зони са изключителни уязвими екосистеми – силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения и други. През  XX век у нас а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени.  Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване.

 За Международната година на горите

Генералната асамблея на Обединените нации обяви 2011 за Международна година на горите и прикани правителствата, НПО , частния сектор и други заинтересовани страни заедно да повишат информираността на обществото по отношение на усилването на устойчивото управление, запазването и устойчивото развитие на всички типове гори в полза на сегашните и бъдещите поколения. Събитието “Горите 2011” е уникална инициатива за повишаване на обществената информираност за ключовата роля на горите и устойчивото горско стопанство в изграждането на по-зелено, по-справедливо и устойчиво бъдеще. Събитията, в продължение на цялата година ще представят успешни и иновативни решения, ще стимулират по-широко публично участие в дейностите, свързани с горите на всички нива. Събитието “Горите 2011” предлага уникална възможност за повишаване осведомеността с оглед на предизвикателствата пред световните гори и хората, които са пряко зависими от тях.

Къде ще бъде чествана Международната година на горите

Това е глобално събитие, което ще бъде чествано на всички нива – регионално, национално и локално. Повечето планирани дейности ще се състоят на национално и регионално ниво и ще включват засаждане на дървета, изложения, конференции, конкурси на фотографии, произведения на изкуството, ученически постери и есета , издаване на книги, брошури и др. информационни материали. Повече информация за многообразието от планирани дейности може да бъде намерена на: www.un.org/esa/forests/2011/2011.

Кой ще координира информацията за събитието “Горите 2011”?

По молба на Генералната асамблея на Обединените нации, Секретариатът на Форума за горите на ООН ще бъде координатор на събитието в сътрудничество с правителствата, Съвместното партньорство за горите (CPF) и др. организации. Всички правителства, международни организации и заинтересовани страни са окуражени да организират дейности за честване на Международната година на горите. Тези дейности могат да бъдат показани и рекламирани чрез интернет сайта на Международната година на горите, който ще бъде поддържан от Секретариата на Форума за горите на ООН.

Кога ще бъде открита Международната година на горите?

Официалното откриване ще се състои в седалището на Обединените нации по време на 9-та сесия на високия сегмент на Форума на Обединените нации за горите (24 януари - 4 февруари 2011 г). Откриването ще очертае серия от събития, включително дискусии на високо ниво, медийни изяви, издаване на серии на възпоменателни пощенски марки за събитието “Гори 2011” и др. Официалната интернет - страница на събитието “Гори 2011” е: www.un.org/forests и е създадена през м. октомври 2010 г. Страницата ще играе ролята на централен информационен портал за събитието, неговите обективи, дейности, ръководство за използване на логото и календар на регионалните и национални инициативи. Интернет - страницата „Горите 2011” е основното средство за обмяна на информация. Тази мулти-медийна страница ще предостави интерактивни средства за получаване на обратна връзка и диалог и ще съдържа ключови компоненти като календар на националните, регионални и международни инициативи, свързани със събитието и електронните версии на всички промоционални материали, включително фото- снимки, видео и аудио филми. Страницата ще включва портал, ориентиран към медиите, който ще представя на видно място линкове за новини, комплект на прес-листи с оглед на определени факти, брошури и др. информационни документи, свързани с критически въпроси по отношение на горите. Тя също ще функционира като вход към всички държави, участващи в събитието.Секретариатът на Форума за горите на ООН е определил известни личности и ръководители в областта на горите, които да повишат интереса на медиите. Тези „посланици” на „Горите 2011” ще представляват различни части на света и ще пътуват за участие в планираните мероприятия за насърчаване на публичните усилия .Секретариатът е създал и неофициален консултативен комитет, състоящ се от влиятелни лидери и експерти, които са във връзка с медиите – известни филмови режисьори и National Geographic, за да подпомогнат максимално въздействието на събитието „Горите 2011”. 

РИОСВ- Хасково кани всички заинтересовани общини, организации, училища, детски градини, фирми и отделни граждани да се включат със свои инициативи в отбелязването на Световния ден на влажните зони и Международната година на горите!

Регионалната екоинспекция ще подкрепи тези инициативи с предоставянето на тематични информационни материали, предоставени от МОСВ. Ще бъдем благодарни, ако своевременно ни информирате за планираните екоинициативи: тематични беседи, изложби, концерти, открити уроци, разходки сред природата и др. За повече информация: РИОСВ- Хасково, Връзки с обеществеността, или тел.038/60-16-23, всеки работен ден.За най- малките природолюбители: маска водно конче за оцветяване.