РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На 15 и 16 януари 2011г. ще се проведе 35-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици
14/01/2011

На 15 и 16 януари 2011 г. експерти от сектор “Биоразнообразие” към РИОСВ- Хасково ще вземат участие в ежегодното среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Преброяването в региона ще обхване териториите около язовирите „Тракиец”,”Кърджали”, „Студен кладенец” и „Ивайловград”, останалите по-малки водоеми в района на източни Родопи и поречието на р. Марица от с.Скобелево до Капитан Андреево. Екоинспекцията освен свои представители, ще осигури и два автомобила.

Среднозимното преброяване е едно от най- масовите събития в областта на природозащитата, което се провежда едновременно в цяла Европа. За 21-ва поредна година Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна Агенция по Околна Среда организират Среднозимно преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици. Тази година Среднозимното преброяване ще се проведе от 14 до 16 януари и ще обхване територии и водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. За България задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, като тяхното отчитане осигурява до 98% от числеността на презимуващите в страната популации.

Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, организирани в 40 екипа, ще обиколят значимите територии в рамките на два дни и ще проследят броя, вида и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици. Партньори в преброяването са СДП „Балкани”, Българска Орнитологична централа, Световният Фонд за дива Природа и Зелени Балкани. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е осигурило експерти и автомобили от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова.

Целта на преброяването, което се извършва едновременно в цяла Европа е да събере точна информация, която служи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици, което от своя страна е индикатор за промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и хората. Среднозимното преброяване се провежда с световен мащаб от 1967 г. в почти всички Европейски държави. То дава оценка на размера и вида на европейските популации на водолюбивите птици и за състоянието на влажните зони, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкия корморан, къдроглавия пеликан и много други. В България зимува до 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи. Данните от преброяването са представителни, а методиката е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Повече данни за преброяванията, извършени от БДЗП през последните години, както и карта на районите, можете да откриете в Интернет на адрес: http://bspb.org/srednozimno.php