РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

30 заявления за достъп до обществена информация в РИОСВ през 2010 г.
10/01/2011

 Eдна от приоритетните цели на РИОСВ- Хасково е подобряване на достъпа до информация

       През 2010 г. в РИОСВ- Хасково постъпиха 30 заявления за достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ. Пълен достъп е предоставен по 28 бр. от постъпилите заявления, има отказ на 1 заявление на освание чл.37 ал.1 от ЗДОИ, а 1 заявление е оттеглено от заявителя. Най- често търсената информация от РИОСВ- Хасково касае инвестиционни предложения, решения по ОВОС, данни за измерени концентрации на замърсители в атмосферния въздух и резултати от анализи за отпадни води. Отчита се спад в заявленията за достъп до обществена информация през 2010 г. спрямо 2009 г., когато броят на постъпилите заявления е бил 50. 

      През 2010 година една от приоритетните цели на РИОСВ- Хасково е подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, включително повишаване на използването на електронните средства за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения. В изпълнение на тази цел на интернет страницата на РИОСВ се публикуват всички решения по ОВОС, ЕО, оценка на съвместимостта, инвестиционни предложения. Поддържат се актуални публични регистри на процедурите по ОВОС и ЕО от компетентността на РИОСВ- Хасково, публичен регистър на защитените зони по Натура 2000, регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци, осигурен е обществен достъп до всички доклади по оценка на съвместимостта. На интернет страницата се публикуват актуални новини от работата на екоинспекцията, месечна информация за нивата на ФПЧ10, регистър на постъпилите сигнали по зеления телефон, годишния план за контролната дейност на РИОСВ- Хасково, доклади от комплексните проверки на обекти и годишните доклади за състоянието на околната среда в региона. През 2010 г. броят на уникалните посещения в интернет страницата на РИОСВ е 13 725, което е с 5 525 повече в сравнение с предходната година. Предоставянето на максимална информация до обществеността чрез интернет страницата на сайта обяснява намаления процент подадени заявления за достъп до обществена информация. По повод 28 септември- Международният ден на правото да знам, сайтът на РИОСВ- Хасково бе сред номинираните от Програма Достъп до Информация за принос в областта на свободата на информация в категорията "Институция, най- добре организирала предоставянето на информация за граждани". През 2010 г. са проведени и 2 консултации с обществеността по ОВОС , 4 консултации с обществеността на  екологични оценки на планове и програми , 3 обществени обсъждания свързани с обявяване на защитени територии и зони и 1 работна среща за представители на общините от региона по практически въпроси и проблеми при прилагане на ЗУТ и ЗООС.

       Друг начин за прозрачност в работата на екоинспекцията е отразяването на дейността й с помощтта на регионалните и национални средства за масова информация. За периода са подготвени и изпратени 72 прессъобщения до медиите. Отговорено е на над 70 запитвания направени от различни медии и граждани. Екологичният информационен и образователен център към РИОСВ се посещава предимно от учащи. Предоставени са налични образователни материали и искана информация свързана с опазването на околната среда на ученици, детски градини и НПО, работещи по екологични проекти. Обществеността редовно е информирана за провежданите в национален и световен мащаб на значими кампании за опазване на околната среда, приобщаването на световното население към тези проблеми и отбелязването на празниците на природата. Много училища, детски градини, институции и отделни граждани доброволно организираха и се включиха със свои инициативи в отбелязването на Международната година на биологичното разнообразие, Международния ден на Земята и различни празници на природата, подкрепени от РИОСВ- Хасково. Особено похвални са екоинициативите организирани през 2010 г. от ОП Младежки център- Хасково, МИКЦ- Хасково, ДГ № 3 и 11- Хасково,”Каменица”АД, Община Кърджали, почти всички училища в Хасково и Кърджали и др.