РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 386 проверки през последния месец на 2010 г.
03/01/2011

 

Общо през месец декември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 386 обекта. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 13 акта, издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 12 600 лв. и са наложени 4 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност 34 945 лв.

Издадените наказателни постановления и наложените актове са основно за незаконен добив на подземни богатства и за изпускане на отпадни води в нарушение на индидидуалните емисионните норми. Съставени са актове на депата за неопасни отпадъци в Хасково и Харманли за превишен денонощен капацитет. Направените през месеца предписания са предимно в насока опазване чистотата на въздуха. На общините Хасково и Харманли са дадени предписания за изработване на актуализирани програми за чистотата на атмосферния въздух. На Зеления телефон през месеца са постъпили 4 сигнала.

Акцент в работата на РИОСВ- Хасково през месеца са савместните проверки от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец” за нерегламентирани изпускания на отпадъчни води и водоползвания, наличието на сметища и на незаконни строежи, както и изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване. През месеца са проверени 346 обекти в района на двата язовира, на някои от които предстоят повторни проверки. През месеца бяха извършени комплексни проверки на „Монек- юг” АД- гр. Кърджали, на Фабрика "Бентонит и зеолит”/,,Ес енд Би индастриъл минералс"АД- Кърджали и проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”.

Проверените обекти през последното за 2010 г. тримесечие са 654, дадените предписания са 42, издадените наказателни постановления са 9 на стойност 89 500 и постъпилите суми по наложени санкции вкл. за предходни месеци са на обща стойност 45 560 лв.