РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 386 проверки през последния месец на 2010 г.
03/01/2011

 

Общо през месец декември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 386 обекта. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 13 акта, издадени са 9 наказателни постановления на обща стойност 12 600 лв. и са наложени 4 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност 34 945 лв.

Издадените наказателни постановления и наложените актове са основно за незаконен добив на подземни богатства и за изпускане на отпадни води в нарушение на индидидуалните емисионните норми. Съставени са актове на депата за неопасни отпадъци в Хасково и Харманли за превишен денонощен капацитет. Направените през месеца предписания са предимно в насока опазване чистотата на въздуха. На общините Хасково и Харманли са дадени предписания за изработване на актуализирани програми за чистотата на атмосферния въздух. На Зеления телефон през месеца са постъпили 4 сигнала.

Акцент в работата на РИОСВ- Хасково през месеца са савместните проверки от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовирите „Кърджали” и „Студен кладенец” за нерегламентирани изпускания на отпадъчни води и водоползвания, наличието на сметища и на незаконни строежи, както и изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване. През месеца са проверени 346 обекти в района на двата язовира, на някои от които предстоят повторни проверки. През месеца бяха извършени комплексни проверки на „Монек- юг” АД- гр. Кърджали, на Фабрика "Бентонит и зеолит”/,,Ес енд Би индастриъл минералс"АД- Кърджали и проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”.

Проверените обекти през последното за 2010 г. тримесечие са 654, дадените предписания са 42, издадените наказателни постановления са 9 на стойност 89 500 и постъпилите суми по наложени санкции вкл. за предходни месеци са на обща стойност 45 560 лв.