РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Запрашаване и изпускане на отпадъчни води са най- често срещаните проблеми при хвостохранилищата
10/12/2010

 

На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково са разположени три действащи и недействащи хвостохранилища.

• Хвостохранилище на Мини Маджарово - оператор ,,Маджарово ЕАД в ликвидация'' – рекултивирано е, не е в експлоатация. Според констативния протокол от съвместната проверка с ,,Гражданска защита'' ,,Преливниците не са почистени, дърветата от залесяването са изсъхнали и извлечени. Наложително е повторно залесяване.'' Всъщност при проверки на РИОСВ – Хасково от предишни години е установено, че извършената биологична рекултивация на хвостохранилището е изпълнена според изискванията, но впоследствие дървесната и храстовидна растителност е почти напълно унищожена поради паша на животни в площта. Обектът е проверен два пъти през годината, взети са проби от заустваните води. Резултатите показват превишения на нормите за втора категория по показатели pH, неразтворени вещества, мед, цинк, кадмий, желязо, манган. При проверките през 2010г всички служители на дружеството бяха освободени.

• Хвостохранилище ,,Кърджали 2''- оператор ,,Горубсо-Кърджали"АД, Кърджали. Действащо хвостохранилище, в което до м.март 2006г се депонираше отпадъкът от обогатяването на оловно-цинкови руди, а оттогава досега в него се съхранява междинният продукт от гравитационно обогатяване на златосъдържащи руди. През 2010г са извършени три проверки, едната от които е по повод значително запрашаване през този ден, дължащо се на прекратяване на намиването върху хвостохранилището и авария на оросителната инсталация. При двете проверки са взети проби от заустваните води. Както е обичайно за този обект резултатите от извършените анализи са доказали спазване на индивидуалните емисионни ограничения.

• Хвостохранилище ,,Кърджали 1'' - оператор ,,Горубсо-Кърджали"АД, Кърджали. Проверява се заедно с ,,Кърджали 2''. Хвостохранилището е рекултивирано, но от няколко години, след започването на преработка на златосъдържащи руди, дружеството изгражда временни депа за така наречения ,,междинен продукт'' върху рекултивираната повърхност. Планира се след евентуалното стартиране на цианидното извличане на злато този продукт да се преработи отново, а отпадъкът да се депонира върху ,,Кърджали 2''. При първата проверка през 2010г е взета проба от заустваните води, която е показала наднормена концентрация на неразтворени вещества. Дадено е предписание за прекратяване на заустването (то не е включено в разрешителното за заустване), което е изпълнено в най-кратък срок.

Проблемите, които най- често могат да се наблюдават при хвостохранилищата са запрашаване (при действащите хвостохранилища, поради изсъхване на плажната ивица) и изпускане на отпадъчни води, съдържащи наднормени концентрации на замърсяващи вещества. Сигнали и оплаквания в РИОСВ – Хасково са постъпвали във връзка със замърсяване на района вблизост до хвостохранилище ,,Кърджали-2'' с неорганизирани емисии на прах вследствие на силен вятър от югозапад. Проверки са извършвани с представители на Община Кърджали и кмета на с.Островица. Причини за запрашаването бяха: оросителната инсталация е демонтирана  за зимния период, още не е монтирана или работи неефективно. Дадени са предписания да се предприемат мерки за поддържане постоянно овлажнена повърхността на плажната ивица на хвостохранилището и поддържане в експлоатация на оросителната инсталация. През 2007г са съставени два акта. Издадени са две наказателни постановления на стойност 2000 и 1000лв. През последните две години след извършената реконструкция на оросителната инсталация и по- добрата поддръжка инцидентите на замърсяване на района с неорганизирани емисии на прах от хвостохранилището вследствие на силен вятър намаляха.

При всички пробовземания досега анализите на отпадъчните води след  хвостохранилище ,,Маджарово'' са показвали концентрации на метали над емисионните норми. Текуща санкция не се налага, тъй като обектът е в ликвидация. В Програмата от мерки в Плана за управление на басейна на р. Арда е предвидено изграждане на ПСОВ  (Пречиствателна станция за отпадъчни води) за всички замърсени води от Маджаровското рудно поле.