РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 185 обекти и наложи глоби за над 60 000 лв. през ноември
РИОСВ провери 185 обекти и наложи глоби за над 60 000 лв. през ноември
30/11/2010

     Общо през месец ноември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 185 обекти. Дадени са 17 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 5 акта и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 60 100 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на стойност 2 445 лв. 

     Наказателните постановления са наложени на физически лица за незаконен превоз на отпадъци и на едноличен търговец за незаконен добив на подземни богатства. Значителна част от направените предписания и съставени актове са за изпускане на отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения. Дадени са 3 предписания на ОЦК АД за временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави с цел спазване нормите за чистота на атмосферния въздух.

 

     Акцент в работата екоинспекцията през месеца са савместните проверки от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовир „Ивайловград” за нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване и наличието на незаконни строежи. Към момента от екоинспекцията са констатирани  и описани масивни, сглобяеми и други незаконни постройки за отдих на 122 ползватели, като проверките продължават.