РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Стартират информационни дни в шест градове по ОП “Околна среда» в сектор «Биоразнообразие»
29/11/2010

 

Управляващият орган на ОП "Околна среда" ще проведе информационна кампания в сектор биоразнообразие   

Управляващият орган на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” стартира   информационни  дни  по  процедурите  в  сектор  „Биоразнообразие”.  Те  са предназначени  за  потенциални  бенефициенти  по  процедура  BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и  възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" и процедура "Разработване на  планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със  защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна", която предстои да бъде обявена. Потенциални кандидати по процедурите са Регионалните инспекции по околната среда и водите  (РИОСВ),  дирекциите  на  национални  и  природни  паркове,  Регионалните дирекции  по  горите,  общини,  нестопански  организации,  регистрирани  по  Закона  за юридическите лица с нестопанска цел. Реализацията на процедурите се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Срещите ще се проведат при следния график:

•   1 декември:  гр. Враца в сградата на РИОСВ - Враца, ул. "Екзарх Йосиф" № 81;
•   2 декември:  гр. Велико Търново в сградата на РИОСВ - В. Търново, ул. "Никола
Габровски" № 68;
•   3 декември:  гр. Шумен в сградата на РИОСВ - Шумен, ул. "Съединение" № 71;
•   14 декември:  гр. Стара Загора в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. "Стара планина" №2;
•   15 декември:  гр. Пловдив в сградата на РИОСВ - Пловдив, бул. "Марица" № 122;
•   16 декември:  гр. София в сградата на МОСВ, бул. "Мария Луиза" № 22.

Информационните   дни   по   места   ще   започват   в   10:00   ч.   с   представяне   на процедурите,  изискванията  за  подготовка  на  проектни  предложения,  попълване  на формуляра за кандидатстване,  изготвяне бюджета на проекта, след което участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към експертите от Управляващия орган на програмата. Въпроси и отговори от информационните дни ще бъдат публикувани на интернет страницата на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".