РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ново находище на защитен растителен вид папрат
19/11/2010

Ежегоден мониторинг на защитения растителен вид „Венерин косъм” (Adiantum capillus-veneris) бе извършен съвместно от експерти по биоразнообразие към РИОСВ- Хасково и Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Растението, което е вид папрат е включено в Червената книга на България в категорията рядък вид и в Червения списък на застрашените видове, като „критично застрашен”.  

По време на мониторинга бяха посетени двете известни до сега находища в ЗМ „Орешари” и ЗМ “Находище на папрат Венерин косъм” на р. Кьош дере в близост до гр. Кърджали, както и новооткритото находище край с. Главатарци, обл. Кърджали. Площта на популацията е приблизително 2 кв.м., а проективното покритие на вида е около 17%.  За целта бяха попълнени стандартни формуляри за състоянието на вида по националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. 

Венериният косъм изисква специални екологични условия. Расте само при закътани, топли, влажни места, върху бигорови варовити скали и при постоянна температура и влага.