РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ приема заявления за оползотворяване на излезли от употреба гуми
14/10/2010

 МОСВ уведомява желаещите да кандидатстват за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми, че могат да подават своите заявления и документи към тях за издаване на разрешение по чл.62 от Закона за управление на отпадъците от 1 ноември 2010 г.    

     От 1 ноември 2010 г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще се приемат заявления от желаещите да кандидатстват за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми /ИУГ/, за издаване на разрешение по член 62 от Закона за управление на отпадъците. В Държавен вестник бр. 69 от 3 септември 2010 г. е обнародвано Постановление № 183 от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, която влиза в сила от 01 януари 2011 г. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми. Установяват се количествени цели за оползотворяване, както и се определят начините за постигане на тези цели- индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.  

     В обхвата на наредбата се включват всички видове гуми, пуснати на пазара, в това число от пътнически, товаро- пътнически и състезателни автомобили, автобуси или камиони, авиацията, мотоциклети, строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения, други външни гуми, товаръчни машини. Включват се и излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства.

     Въвеждат се забрани за неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, ограничения за тяхното депониране и предаването им на лица, които не притежават съответният документ по чл. 12, ал. 1 ЗУО.
Забранява се:
-Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ.
-Изгарянето на ИУГ освен от лицата, притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО).
-Депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм.
- Предаването на ИУГ на лица, които не отговарят на условията по чл. 15, ал. 1.от цитираната наредба.

     Излезлите от употреба гуми следва да се се оползотворяват чрез регенериране, изгаряне с оползотворяване на енергията, преработка с цел получаване на крайни продукти или на суровини за производството на крайни продукти или чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа. Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ. Същите са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им, съответно от 1 януари 2011 г. всеки, който си е купил гума от някой автоцентър, сервиз или търговски обект, има право безплатно да я върне там. Задължение на кметовете на общини е да определят местата за събиране на употребявани гуми и информират обществеността за тях.