РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ приема заявления за оползотворяване на излезли от употреба гуми
14/10/2010

 МОСВ уведомява желаещите да кандидатстват за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми, че могат да подават своите заявления и документи към тях за издаване на разрешение по чл.62 от Закона за управление на отпадъците от 1 ноември 2010 г.    

     От 1 ноември 2010 г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще се приемат заявления от желаещите да кандидатстват за организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми /ИУГ/, за издаване на разрешение по член 62 от Закона за управление на отпадъците. В Държавен вестник бр. 69 от 3 септември 2010 г. е обнародвано Постановление № 183 от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, която влиза в сила от 01 януари 2011 г. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми. Установяват се количествени цели за оползотворяване, както и се определят начините за постигане на тези цели- индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.  

     В обхвата на наредбата се включват всички видове гуми, пуснати на пазара, в това число от пътнически, товаро- пътнически и състезателни автомобили, автобуси или камиони, авиацията, мотоциклети, строителни и индустриални превозни средства и съоръжения, селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения, други външни гуми, товаръчни машини. Включват се и излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства.

     Въвеждат се забрани за неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, ограничения за тяхното депониране и предаването им на лица, които не притежават съответният документ по чл. 12, ал. 1 ЗУО.
Забранява се:
-Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ.
-Изгарянето на ИУГ освен от лицата, притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО).
-Депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм.
- Предаването на ИУГ на лица, които не отговарят на условията по чл. 15, ал. 1.от цитираната наредба.

     Излезлите от употреба гуми следва да се се оползотворяват чрез регенериране, изгаряне с оползотворяване на енергията, преработка с цел получаване на крайни продукти или на суровини за производството на крайни продукти или чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа. Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ. Същите са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им, съответно от 1 януари 2011 г. всеки, който си е купил гума от някой автоцентър, сервиз или търговски обект, има право безплатно да я върне там. Задължение на кметовете на общини е да определят местата за събиране на употребявани гуми и информират обществеността за тях.