РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Макети на черен лешояд ще примамват дивите им събратя
08/09/2010

Днес в Хасково се проведе пресконференция на Сдружение за опазване на природата "Зелени Балкани"- Ст. Загора за представяне резултатите от 1- та година  по проект:  “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС- белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския  съюз  и  от  държавния  бюджет  на  Република  България  чрез  оперативна  програма “Околна среда 2007 – 2013 г. Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца – от август 2009 до юли 2012 г., а бюджетът му е  663 667 лв.

От името на Зелени Балкани бяха изказани най- искрени благодарности на хората, служителите, институциите  и  организациите  оказали  подкрепа  в  осъществяването  на дейностите. Бяха представени изработените от Николай Минчев Тодоров авторски макети на черен лешояд. С поставянето на макети се цели стимулиране на дивите им събратя към загнездване в България. Това е един от малкото продукти и дейности от проекта, които може да бъде видян на закрито. Основните дейности по проекта се изпълняват на терен.

Основните цели на проекта са:
- подпомагане и  поддържане популацията на редки видове  птици,  приоритетни  за опазване  от Директивата за птиците на ЕС и техните местообитания;
- създаване на условия за увеличаване на числеността и възстановяване на популациите им в места, където са изчезнали;
- снижаване на конфликта между целевите видове и реализирането на инвестиционни намерения и проекти;
- повишаване гнездовия успех на гнездящите царски орли и черни лешояди;
- подобряване условията за размножаване на целевите видове;
- "ex situ " дейности за възстановяване популацията на белошипата ветрушка;
- определяне  на  чувствителните  зони  от  местообитанията  на  целевите  видове,  във  връзка  с реализирането на инвестиционни намерения;
- повишаване на обществената информираност за целта и ефекта от опазването на хищните птици и биоразнообразието като цяло.

След 1- та година работа по проекта, основните постигнати резултати са:
- двойка черни лешояди постоянно обитава района на Студен кладенец
- поддържане на устойчива група черни лешояди с район за търсене на храна в Източни Родопи
- открити 2 нови, гнездови територии заети от царски орли
- поставени изкуствени гнезда: 3 за черен лешояд и 9 за царски орел.
- 3 от 9 изкуствени гнезда поставени за царски орел са заети (2 от тях от царски орел)
- «двоен» успех в консервацията на царски орел – маркиран преди 3 години с радиопредавател орел, сформира двойка и загнезди в изкуствено гнездо построено по проекта!
- подхранване и охрана на 4 двойки царски орел (1 гнездо с успешно излетели малки)
- 2 малки на царски орел - маркирани с радиопредаватели
- първи опит за размножаване на сформираната родителска група от 2 двойки белошипи ветрушки
- информационни материали

Проектът се реализира на територията на Дервентските възвишения, Сакар, Източни Родопи, част от Странджа и съседните на тях територии, където са съсредоточени основните местообитания на трите целеви вида. Част от дейностите ще бъдат осъществени и в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, където ще се сформира ,,родителско ято” и ще се създадат условия за размножаване на белошипи ветрушки.
Зелени Балкани работи за опазването и проучване на целевите видове още от самото си основаване. Сред  по- значимите  резултати  са  откриването  на  първото  гнездо  на  царски  орел  за  района  на Странджа –  Сакар  още  през  1989  г.  В  тази  територия (пограничния  район  с  Турция)  днес  е съсредоточена основната популация на царския орел в  страната. Тук екипът на организацията за първи път за страната маркира с радиопредаватели и GPS/GSM предаватели млади царски орли през 2007.
При проучването и опазването на черния лешояд през годините, също са постигнати впечатляващи резултати.  През  1993  г.  в  Източни  Родопи  от  екипа  на  Зелени  Балкани  е  открито  първото  и единствено  до  момента  сигурно  гнездене  на  черен  лешояд  в  България  за  последните  няколко десетилетия. На площадката за изкуствено подхранване изградена от екипа в района на Бяла река, Източни Родопи редовно се хранят 10 – 12 черни лешояда, а максималната отчета численост е около 50 черни лешояда, хранещи се на площадката. За сравнение, колонията на вида в съседна Гърция наброява около 20 гнездящи двойки. Реализирането на настоящия проект ще се базира на добрата основа постигната през годините, което до голяма степен ще гарантира постигането на заложените цели.
Защо точно белошипа ветрушка, черен лешояд и царски  орел ?! Проектът  е ориентиран към тези три вида хищни птици,поради  техния  висок  природозащитен статус.
Царският орел е един от най- редките орли в Европа и България, и макар многоброен в миналото, днес  у  нас  той  наброява  едва  около  30  гнездаящи  двойки.  През  2009 г. на  природозащитната общественост са известни 20 от тях, като приблизително ¼ от гнездата на тези птици остават извън обхвата  на  Защитени  територии  и  Защитени зони  от  европейската  мрежа  НАТУРА 2000.  Това определя тези птици като изключително уязвими и дейностите на проекта  целят именно тяхното опазване, подпомагане и проучване.
Подобна е ситуацията и с черния лешояд, като този вид в миналото е гнездил в почти всички големи планини  в  страната.  Днес  единствената  колония  на  вида  на  Балканския  полуостров  гнезди  на територията на Дадя, северна Гърция, като птици от тази колония редовно облитат територията на Източи Родопи в търсене на храна. В тази връзка сред основните цели на проекта е да се създадат предпоставки за възстановяването на вида като гнездящ в страната ни.
В миналото белошипите ветрушки са често срещани - гнездят в селищата по покривите на църкви и къщи, речни брегове, откоси и др. Тези птици са гнездили дори в Пловдив - един от най-големите градове на страната и в миналото и в настоящето. Днес тези грациозни летци не се размножават вече в страната ни и само много рядко могат да се наблюдават единични мигриращи индивиди.
Общото и за трите целеви вида е, че ловуват и се хранят в открити пространства – ливади, пасища и мери. От друга страна те са включени в Директивата за птиците на Европейския Съюз, което налага тяхното задължително опазване.

Симеон  Марин,  ръководител   на  проекта  сподели:  “Въпреки  големия  бюджет   на   проекта, разпределени 85 : 15 % от ЕС и от националния бюджет, все още се нуждаем от дарения, за да бъде покрита сумата, която трябва да се осигури като принос от Зелени Балкани. Така, че всеки който  има  възможност  може  да  подпомогне  дейностите  е  добре  дошъл.  От  своя  страна дарителите ще имат възможността да станат горди кръстници на орел или черен лешояд, волно реещ се в небето на България ”.
Гости на срещата бяха природолюбители, представители на медиите и специалисти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково. Присъстващите на пресконференцията си тръгнаха с комплект информационни материали - плакати,дипляни, стикери изработени по проекта.

Повече за проекта тук.
Повече за 4 септември -  междунроден ден за популяризиране на лешоядите тук.