РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2010 г.
17/08/2010

Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2010 г.
Европейски ден без автомобили - 22 септември 

В периода от 16 до 22 септември 2009 г. ще се проведат кампаниите Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия.

Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на  градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на европейските граждани.
Тази година Европейската седмица на мобилността е с водеща тема: “Пътувай разумно, живей по-добре”.
Значителното повишаване на автомобилния трафик в европейските градове през последните години предизвика остри обществени реакции срещу шума, замърсяването на въздуха и задръстванията, предизвикани от него. Най-неблагоприятни са последиците за по-уязвимите обществени групи – децата и възрастните хора. Интензивният трафик е причина за травми и наранявания на стотици хиляди жители на ЕС в следствие на пътнотранспортни произшествия и загуба на десетки хиляди човешки животи. Уличното движение има и косвен ефект върху здравето на градските жители, тъй като вредните емисии допринасят за увреждането на респираторната и сърдечно-съдовата система, а също така, трафикът и задръстванията причиняват стрес, който също е вреден за здравето. 
Градската мобилност оказва влияние и върху много други аспекти на качеството на живот в градовете. Резултатите от научните изследвания ясно показват, че редовната физическа активност е от съществено значение за поддържане на добро здравословно състояние и за намаляване на стреса.
Независимо от това, липсата или недостига на физическа активност се превръща във все по-често срещано явление в цяла Европа. Повишената употреба на лични автомобили и влошаващите се условия за физическа активност са най-вероятните причини за масово разпространения заседнал начин на живот, който пък е свързан със затлъстяването на населението.

Ходенето пеша и ползването на велосипед, като устойчиви форми на градска мобилност, могат да играят важна роля за насърчаване на физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява редовна активност, която лесно и с минимални разходи може да се включи във всекидневния ни живот.
Въздействието на околната среда върху здравето е въпрос от първостепенно значение за европейските граждани. Според наскоро проведено проучване, близо 90 % от тях проявяват загриженост за потенциалните ефекти на градската околна среда върху човешкото здраве. Същевременно, новите технологии и променящите се начини на живот, вероятно ще имат непредвидими ефекти върху околната среда, а оттам и върху човешкото здраве.
С присъединяването си към инициативата „Пътувай по-разумно, живей по-добре”, европейските градове поемат ангажимент да насърчават активната мобилност като противодействие срещу физическата пасивност, наднорменото тегло и затлъстяването и като мярка за подобряване на физическото и психическо здраве на гражданите. Освен това, устойчивата мобилност трябва да бъде представена като основен фактор за подобряване качеството на живот в градовете, тъй като допринася за намаляването на вредните емисии в атмосферния въздух, шумовото замърсяване, катастрофите, произшествията и задръстванията.
Ключова роля в осъществяването на Седмицата на мобилността имат местните власти. Всеки град може да се присъедини към инициативата като участва в кампанията, или като я поддържа.

И двете категории градове – участващи или поддържащи Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без автомобили трябва да се регистрират в официалния сайт на Европейската комисия за тези събития - http://www.mobilityweek-europe.org/index.php?lang=en .
Градовете, които участват в седмицата подписват Европейската харта на градовете. Хартата се подписва от кмета на града и се изпраща в Министерството на околната среда и водите.
Подписвайки хартата, градовете се задължават да осъществят най-малко една инициатива във всеки от дните на седмицата от 16 до 22 септември, да имат поне една устойчива инициатива (да продължи и след Европейската седмица на мобилността) и да организират Ден без автомобили – по възможност на 22 септември, когато е официалният Европейски ден без автомобили.
Градовете, които поддържат инициативата само се регистрират в сайта на Европейската комисия и не са задължени да имат прояви във всеки от дните между 16 – 22 септември, както и да организират Ден без автомобили.

Какво прави Европейския съюз за насърчаване на устойчивата градска мобилност?
На 25.09.2007 г. Европейската комисия прие Зелена книга „Към нова култура за градска мобилност”. С този стратегически документ Комисията определи новата концепция за устойчива градска мобилност, която предполага достигане на общи цели за икономически просперитет и за зачитане правото на мобилност чрез интегрирано управление на търсенето на транспорт, качеството на живот и опазването на околната среда. Зелената книга определя предизвикателствата, с които се сблъскват европейските градове в стремежа си за осигуряване на устойчива мобилност и които  са свързани с необходимостта от постигане на по-лесно придвижване в градовете, намаляване на замърсяването на околната среда и шума, както и подобряване на организацията, достъпността, сигурността и безопасността на градския транспорт.

В Зелената книга са представени и конкретни насоки за разрешаване на проблемите пред градската мобилност, а именно:
- Насърчаване ходенето пеша, придвижването с велосипед, с обществен масов транспорт, както и изграждането на подходяща инфраструктура.
- Оптимизиране на използването на личните автомобили.
- Осигуряване на достъпна инфраструктура и превозни средства.
- Внедряване на енергийно ефективни технологии, използване на алтернативни горива и на по-екологосъобразни и безопасни превозни средства.
- Значително подобряване на качеството на услугите на масовия обществен транспорт.
С приетия  на 30.09.2009 г. План за действие за градска мобилност, Европейската комисия за първи път представи пакет от мерки, които да подпомагат и насърчават политиките за устойчива градска мобилност, провеждани от страните в ЕС.
В Плана за действие се предлагат 20 краткосрочни и средносрочни практически действия в следните области:

По-добра информираност
С цел да се улеснят пътуванията, Европейската комисия ще работи с операторите и институциите за осигуряване на по-добра информираност на гражданите за възможностите и маршрутите за пътуване.

Права на пътниците
Комисията ще работи със заинтересованите страни за определяне на доброволни ангажименти относно правата на пътниците в градския транспорт. С оглед фактът, че хората с увреждания имат същото право на достъп до градския транспорт, каквото и всички останали граждани, темата за градската мобилност ще бъде включена в Европейската стратегия за хората с увреждания.

По-добро планиране
Интегрираното планиране на градската транспортна система може да осигури разрешаването на много от проблемите, свързани с мобилността в градските зони. С цел ускоряване приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти, Комисията ще изготви информационни материали по тези въпроси.  Ще бъдат разработени наръчници и ръководства за важни аспекти на плановете, като управление на градския товарен транспорт и интелигентни транспортни системи за градската мобилност.

„По-зелен” транспорт
Много граждани биха желали транспортът да стане „по-зелен”. Комисията ще продължи да подкрепя научни и демонстрационни проекти, например за въвеждане на превозни средства с по-ниски или нулеви емисии. Ще бъдат публикувани насоки за употреба на чисти и енергийно ефективни превозни средства и ще се обсъди със страните – членки по какъв начин енергийно ефективните практики за шофиране могат да бъдат включени в изпитните тестове за шофьори – любители. Комисията ще провежда консултации относно устойчивата мобилност със здравния сектор.

Споделяне на опит
Комисията ще изготви база данни с информация за широк кръг от доказали се в практиката решения, които вече са намерили приложение. Базата данни ще включва преглед на европейското законодателство и финансовите инструменти за подпомагане на мобилността, както и обучителни материали.
Комисията ще проучи възможностите за усъвършенстване на данните и статистиките, за улесняване обмена на информация относно ценовите политики в градския транспорт, и за насърчаване на международния диалог за градската мобилност със съседните на Европа региони и глобалните партньори на ЕС.

Финансиране
Комисията ще работи за фокусиране на наличните източници на финансиране на ЕС върху градската мобилност и ще преценява бъдещите потребности от финансова помощ. Ще бъде изготвен наръчник за финансиране на устойчивата градска мобилност, съгласно  Кохезионната политика, както и проучване на ефективността и ефикасността на различни ценови решения по отношение на градския транспорт.
Образованието, информацията и кампаниите играят важна роля при формиране на нова култура за градска мобилност. Комисията ще продължи да подкрепя организирането на кампании, като Европейската седмица на мобилността например.

Оптимизиране на градската мобилност
Ефективната интеграция, оперативната съвместимост и взаимовръзката между различните транспортни мрежи са ключови за една ефикасна транспортна система. По този начин може да се улесни преминаването към по-екологични видове транспорт и по-ефективна логистика за превоза на товари. Решения за обществен транспорт, подходящи за семействата и на достъпни цени, са ключа към насърчаване на гражданите да станат по-малко зависими от леките автомобили, да използват повече обществения транспорт, ходенето пеша и велосипеда, както и да възприемат нови форми на мобилност, например споделянето на един автомобил, на общ автомобилен парк или на велосипеди. Алтернативни видове транспорт като електрически велосипеди, скутери, мотопеди и таксита, могат също да изиграят важна роля. Управлението на корпоративната мобилност може да насочи вниманието на служителите на фирмите и предприятията към варианти с устойчив транспорт. Работодателите и публичните администрации могат да осигурят подкрепа чрез финансови стимули и регулиране на паркирането.
Комисията ще подпомага повишаването на ефикасността на градската логистика, включително подобряване на връзките между далечния, междуградския и градския товарен транспорт. Тя ще обърне внимание на това, как да се управляват и наблюдават по-добре транспортните потоци.
Комисията ще подкрепя прилагането на „интелигентни транспортни системи” (ITS) за градска мобилност като допълнение към Плана за действие за внедряване на ITS . Тя ще обърне внимание например на електронните билети и плащанията, управлението на движението, информацията относно пътуванията, регулирането на достъпа и управлението на търсенето, възможностите за използване на европейската глобална навигационна спътникова система Galileo. 

РИОСВ- Хасково кани всички градове на територията на областите Хасково и Кърджали, заинтересовани институции, неправителствени организации, бизнеса, училищата, детски градини, отделните хора да се включат със свои инициативи в отбелязването на Европейската седмица на мобилността.