РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Няма опасност за минералната вода в Меричлери!
30/07/2010

     През юли експертите на РИОСВ- Хасково са извършили 74 проверки  и са дали 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 4 акта и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 29 000 лв. Постъпилите суми по наложените санкции, включително за предходни месеци са общо 3 281 лв. Съставените актове са за изпускане на отпадни води и производство на дървени въглища по открит способ. Издадените наказателни постановления са за неизпълнение условията на комплексно разрешително, за неизпълнение на предписание и за изпускане на отпадни води. 

     През изминалия месец акцент в контролната дейност на РИОСВ- Хасково са извършените съвместни проверки на плошадки за производство на дървени въглища в района на Община Маджарово. Установено е неправомерно производство на дървени въглища по открит способ, което е в нарушение на нормативните изисквания от Закона за чистотата на атмосферния въздух. На две фирми- нарушители са  направени предписания за организиране на дейността по производство на дървени въглища в съответствие изискванията от ЗЧАВ по закрит способ и за пореден път са им съставени актове.

     Предвид постъпил сигнал относно запрашаване на района около кариера “Великан” в земл. на гр. Меричлери и гр. Димитровград, разработвана от “Каолин” АД бяха извършени проверки и направени предписания за допълнителни мерки с цел намаляване на праха при работа на кариерата. По повод повдигнатите в последно време въпроси за възможен риск от увреждане на минералния извор с предписание на екоинспекцията бе изискано от инвеститора възлагане на специализирана независима оценка за сеизмично въздействие, извършена от „Софгеолинт 2006” ЕООД. Според официалните резултатите от проведените замервания непосредствено до сондажа при осъществено масово взривяване в кариера „Великан” е направено заключение, че не е възможно взривовете на кариерата да имат отражение върху дебита на водата в минералния извор. В същото заключение изрично се отбелязва, че разработваното кариерно поле е на 1,5 км. южно от извора, а въздействието от взривовете в забоите се ограничава в радиус до 450 м. При прилаганата методика на взривяване няма опасност и за сградите и съоръженията в района.

     През месеца в РИОСВ- Хасково се състоя представяне на проект„Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати”по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+, който ще се изпълнява от БАН и МОСВ. На територията на РИОСВ- Хасково   се предвижда да бъдат обособени малки защитени територии за опазване на застрашените от изчезване видове: триразделнолистен ериолобус, провански салеп, опашат егилопс и жлезист лопен, находища на които има на териториите на общините Харманли, Кирково, Ивайловград и Свиленград. 

     През юли на Зеления телефон са постъпии 3 сигнала, единият от които неоснователен, по останалите са извършени незабавни проверки и са предприети действия. Три малки щъркела, паднали от гнездата си са спасени през месеца и са транспортирани до Спасителен център- Ст. Загора, благодарение на добросъвестни граждани потърсили помощ в екоинспекцията.