РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Утвърден е Националният план за намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
30/07/2010

     Министър Нона Караджова утвърди Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Документът е в сила от датата на утвърждаването му, 28 юли 2010 г. Разработването на такъв стратегически план е задължение на всяка страна – членка на ЕС, според европейската директива за депониране на отпадъците. Целта е да се осигури поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, подлежащи на депониране за периода до 2020 г. При определяне на сроковете за изпълнението на тази цел, за база е взето количеството депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г. Планът предвижда намаляване на тези количества в три последователни етапа.  Националният план предвижда разделното събиране на подходящите за компостиране биоразградими битови отпадъци да се осъществява от общините. В процеса на разделното събиране участват населението, собствениците на търговски обекти, ресторанти, пазари, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и т.н.

     Компостирането е основният метод, който е избран за управление на биоразградимите битови отпадъци в България. Предвидено е във всички общини на територията на страната да бъдат изградени открити площадки за компостиране на отпадъци от обществени паркове и градини; да бъдат изградени инсталации за компостиране и механично биологично третиране на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 20 хиляди тона биоразградими отпадъци.  Общият размер на средствата, необходими за изграждане на инфраструктурата и постигане на заложените цели, е около 300 милиона лева. Очакваните източници на финансиране са Оперативна програма “Околна среда”, Държавният бюджет; общински бюджети, публично-частно партньорство и др. 

     За 25-те депа в процес на изграждане по Оперативна програма «Околна среда» стойността на компостиращите съоръжения е заложена в програмите за финансиране за следните общини: Бургас, Добрич, Провадия, Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Стара Загора, Варна, Кочериново, Кърджали, Пазарджик, Перник, Ямбол, Монтана, Шумен, Хасково, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Пловдив, Габрово, Костенец, Костинброд, Левски и Луковит. Изграждането на компостиращи съоръжения е предвидено и за вече изградените 30 регионални депа, като финансирането на съоръженията може да става под формата на субсидии от Държавния бюджет. Документът е публикуван на интернет страницата на МОСВ, раздел „Отпадъци”.