РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Пилотна мрежа от малки защитени територии представиха в РИОСВ
08/07/2010

    

     Днес в РИОСВ- Хасково се състоя представяне на проект„Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. Гости на събитието бяха проф. Димитър Пеев- ръководител на проекта и Наталия Въльовска- специалист в института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. РИОСВ- Хасково бе представлявана от Любомир Дайновски- началник отдел, Владимир Трифонов- ст. експерт и специалисти по биоразнообразие. В дискусията взеха участие още кметове и еколози по населени места в близост до находищата на видовете и представители на НПО. 

     Пилотна мрежа от  56 малки защитени територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати” се предвижда да бъде изградена в България по проект, съфинансиран по финансов механизъм LIFE+ на Европейския съюз. България е четвъртата страна в ЕС на територията на която ще се реализира проектът. Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път у нас. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения. В съответствие с българското законодателство, тези територии ще имат статут на защитени местности. Няма да бъде извършвана промяна на собствеността на земите и начина им на трайно ползване. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда инвентаризация и оценка на състоянието на 47 застрашени растителни видове с единични популации на територията на страната, разработване на планове за действие за тези видове, включване на находища на тези видове в защитени територии, разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване. Проектът е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите. Общата му стойност е 503 778 евро, финансирането от Европейската комисия е на стойност 227 957 евро. Финансовата рамка за всяка защитена територия ще се определя индивидуално според конкретните разходи свързани с реализирането на проекта.  

     На територията на РИОСВ- Хасково се предвижда да бъдат обособени малки защитени територии за опазване на застрашените от изчезване видове триразделнолистен ериолобус, провански салеп, опашат егилопс и жлезист лопен, находища на които има на териториите на общините Харманли, Кирково, Ивайловград и Свиленград.