РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

БАН ще представи в Хасково проект за изграждане на микрорезервати
02/07/2010

Пилотна мрежа от малки защитени територии по модела “растителни микрорезервати” се предвижда да бъде изградена в България    

     Българска Академия на науките и РИОСВ- Хасково организират представяне на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. 

     Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път в България. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения, като се отчита специфика, произтичаща от особеностите на видовете и управлението на местообитания с малки размери. В съответствие с българското законодателство, тези територии ще имат статут на защитени местности. Няма да бъде извършвана промяна на собствеността на земите и начина им на трайно ползване. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации, и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда инвентаризация и оценка на състоянието на 47 застрашени растителни видове с единични популации на територията на страната, разработване на планове за действие за тези видове, включване на находища на тези видове в защитени територии, разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване. Проектът е с продължителност 42 месеца - от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2013 г. и се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите. Общата му стойност е 503 778 евро, финансирането от Европейската комисия е на стойност 227 957 евро.
 
 
     Представянето на проекта в Хасково ще се състои на 08.07.2010 г. от 10,30 ч. в залата на РИОСВ на ул. „Добруджа”-14 , ет.- 5. Поканени са да вземат участие представители на НПО и на Изпълнителната агенция по горите, кметове по населени места в близост до находищата на видовете, ръководители на извънкласни форми на обучение в областта на опазване на околната среда, медии и заинтересовани граждани.