РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четири сигнала по „Зеления телефон” през май в екоинспекцията
28/05/2010

     3 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през месец май.  След извършените 53 проверки са издадени 4 наказателни постановления и са дадени 10 предписания с мерки за изпълнение. Наложени са глоби за  5 500 лева. Постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е  2 437 лева.

     Съставените през месеца 3 акта са за нарушение на емисионните норми, за изпускане на отпадъчни води и за прекратяване приемането на ИУМПС. Наказателните постановления са за неводене на отчетност и за неизпълнение на предписание.  

     През месеца приетите сигнали за нарушаване на екологичното законодателство са общо 12. Четири от сигналите са подадени  по Зеления телефон. Извършени  са незабавни проверка на място от експети от РИОСВ и е установено, че един от сигналите за нерегламентиран добив на инертни материали  е неоснователен, а  по другия за наличие на умряла речна риба проверките продължават. Останалите два се отнасят за замърсяване на атмосферния въздух в Кърджали.  В автоматична станция “Студен кладенец” на ИАОС, гр. Кърджали на 21.05.2010 г. са измерени стойности за съдържание на серен диоксид, които не превишават праговата стойност за средночасова норма от  350 мкг/м3.   На станцията на ОЦК”АД, гр. Кърджали  са регистрирани единични високи моментни стойности,  във връзка с което е предприето спиране на агломерационна машина в инсталацията за производство на олово.  

     През месеца не са констатирани превишения на стойностите на серен диоксид над алармения праг,  който съгласно инструкциите за уведомяване на населението при превишаване на пределно допустимите норми е 500 микрограма на кубичен метър в продължение на три последователни часа.

    През месеца са предотвратени на ГКПП „Капитан Петко войвода” 6 опита за нерегламентиран превоз на отпадъци.