РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

65 проверки извършиха експертите от РИОСВ- Хасково през април
05/05/2010

   5 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през месец април. След извършените 65 проверки са дадени 12 предписания с мерки за изпълнение. Наложени са глоби за 2 750  лева. Постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е 2 032 лева. Събраните средства са от изплатени глоби наложени на 5 фирми.

   Съставени са 3 акта за неводене на отчетност на дейности по отпадъци. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 600 лева за причинени вредни изменения на почвата. През периода са издадени три предписания  за спазване на забранителните режими в защитените територии и две за усилване контрола на находищата на блатното кокиче.  Извършени са 3 проверки във връзка с изпълнение на изискванията на наредбите за озоноразрушаващи вещества и някои флуорирани парникови газове, при което е издадено едно наказателно постановление на стойност 1000 лева. Дадени са две предписания на Акционерно дружество за незабавно спиране на работата на инсталация за производство на олово и оловни сплави. Мерките са нужни с цел намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града.

   За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се  налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.