РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Само две фирми в региона са подали заявления в РИОСВ - Хасково за събиране и изкупуване на блатно кокиче
12/04/2010

Само две фирми в региона са заявили намерение за събиране и изкупуване на листостъблена зелена маса от блатно кокиче в регионалната екоинспекция към момента. Желанието на фирмите е да ползват свежа маса като суровина от трите естествени находища на лечебното растение, намиращи се на територията на РИОСВ – Хасково. Това са защитените местности „Долната ова” в община Любимец, „Лозенски път” в община Свиленград и “Сазлъка” в с.Бисер, община Харманли.

Стръкове от блатно кокиче се събират основно като суровина за фармацевтичната промишленост. Растението съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда невалин и други лекарствени препарати. Невалинът се използва основно при лечението на детски паралич и неврологични заболявания. Правилното събиране изисква от растенията  да се добива само наземната част с размери от 3 до 5 см. над земята. Това трябва задължително да става чрез отрязване и без събиране на кокичета с луковици.

Блатното кокиче е вид защитен по закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване от природата. Преди да бъде разрешено събирането му от естествените находища се изискава да се направи оценка на състоянието на полупациите му през съответната година. В зависимост от резултатите от проверката министърът на околната среда и водите по препоръка от съответните регионални екоинспекции преценява и издава заповед за временна или местна забрана за ползване на вида, достъп до определни райони, въвеждане на разрешителни режими или определяне на квоти за ползване на популациите на блатното кокиче, както и срокове, правила и методи на ползване.

През миналата година в цялата страна бе забранено събирането и ползването на свежа маса от блатното кокиче. Лошото състояние на вида в естествените му находища бе причина за издаването на забранителната заповед. В трите защитени местности в област Хасково, където се среща блатното кокиче при извършените проверки бе констатирано, че плътността на полупациите е много ниска, лоша е жизнеността на отделните стръкове на блатното кокиче и броят на отделните растения в една туфа е много малък. Тогава на общините, на чиято територия се намират находищата бяха направени предписания да осигурят охрана по местата в периода на вегитация.

Предстои извършването на проверки от експерти на регионалната екоинспекция, при които да се направи оценка на жизнеността на полулациите на вида през тази година и преценка дали да се позволи ползването на находищата му за добив на суровини.

При нарушение на определените режими и условия на ползване на вида законът за биологичното разнообразие предвижда санкции в размер от 100 до 1 000 лева за физически лица и от 200 до 5 000 лева имуществени санкции за юридически лица