РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

9 акта съставиха експертите от РИОСВ – Хасково през март
06/04/2010

9 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през март. Наложени са глоби за 61 800 лева, а постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е 20 165 лева.

     Най-високи са санкциите на Едноличен търговец и дружество, с предмет на дейност добив на подземни богатста, които имаха миналия месец съставени актове за административни нарушения. Като единият беше за нерегламентиран добив на подземни богатства, а другият за нарушаване на права при ползване на терени при геоложки проучвания.

 През март е издадено и наказателното постановление в размер на 3 000 лева на дружеството, на което е съставен акт миналия месец за неспазване на нормите на част от показатели в изпусканите отпадни води, които са определени в разрешителното за заустване в повърхностни водни обекти.

 Две глоби на обща стойност 2 500 лева са  наложени за прекратяване приемането на излезли от употреба моторни превозни средства. Съставени са и два акта на собственици на площадки за отпадъци от черни и цветни метали за това, че не водят отчетност на дейностите по отпадъци, които извършват.

През месеца е извършен и контрол върху незаконните строителства върху земеделска земя, като резултат са състевени 3 акта  за причинени вредни изменения на почвата при незаконно строителство върху земеделска земя.

79 фирми, дружества и предприятия са проверили експертите от регионалната екоинспекция през миналия месец. В резултат на контрола върху изпълнението на законите в областта на опазването на околната среда са съставени още четири акта за установени нарушения.

След извършените проверки са дадени 12 предписания с мерки за изпълнение. Засилен е контрола върху преустановяване събирането на излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за отпадъци от черни и цветни метали, както и върху изпълнението на изискванията на наредбите за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, така също и дали се спазват забранителните режими в защитените територии. Дадени са и предписания до собствениците като се изисква веднага да бъдат предадени всички, намиращи се на тях части от стари автомобили на лица, които притежават разрешително за тази дейност по закона за управление на отпадъците.

За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.