РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нова защитена зона от НАТУРА 2000 представя за обсъждане РИОСВ - Хасково
08/03/2010

Проект на заповед за обявяване на нова защитена зона част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това е защитена зона „Сакар”. Тя се обявява по Директивата за птиците.

     Предложеният за разглеждане проект на заповед е на разположение на всички заинтересувани лица в административната сграда на РИОСВ – Хасково, като с пълният текст на документацията, те могат да се запознаят и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.haskovo.riosv.com.

     В самото начало на месец април изтича едномесечният срок, в който могат да се подават писмени становища, възражения или предложения относно режима посочен в проекта на заповедта за новата защитена зона, включена в екомрежата НАТУРА 2000.

     Защитена зона «Сакар» обхваща части от землищата на населени места от две области – Ямбол и Хасково. На територията на Хасковска област в границите на защитената територия ще се включат земи на села, влизащи в общините Тополовград, Харманли, Свиленград и Любимец. Общата площ на защитената зона е 1 257 222.834 дка.

     Предмет на опазване в защитена зона «Сакар» са редица птици, като застрашените от изчезване в световен мащаб белоглав лешояд, египетски лешояд, царски орел, розов пеликан черен щъркел и белошипа ветрушка. На това място са установени и много други редки за нашата природа грабливи птици. Такива са Голям креслив орел късопръст ястреб и много други.

     При проучванията в границите на зоната са наблюдавани няколко вида кълвачи – сив, черен, среден пъстър и сирийскя. Описани са и едни от най-пъстрите птици, които могат да бъдат видяни в нашата природа. Това са пчелояда, синявицата и земеродното рибарче.

     Забраните преложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са изграждането на нови фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия както и изграждането на необезопасени за птици въздушни електропреностни мрежи.