РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нова защитена зона от НАТУРА 2000 представя за обсъждане РИОСВ - Хасково
08/03/2010

Проект на заповед за обявяване на нова защитена зона част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това е защитена зона „Сакар”. Тя се обявява по Директивата за птиците.

     Предложеният за разглеждане проект на заповед е на разположение на всички заинтересувани лица в административната сграда на РИОСВ – Хасково, като с пълният текст на документацията, те могат да се запознаят и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.haskovo.riosv.com.

     В самото начало на месец април изтича едномесечният срок, в който могат да се подават писмени становища, възражения или предложения относно режима посочен в проекта на заповедта за новата защитена зона, включена в екомрежата НАТУРА 2000.

     Защитена зона «Сакар» обхваща части от землищата на населени места от две области – Ямбол и Хасково. На територията на Хасковска област в границите на защитената територия ще се включат земи на села, влизащи в общините Тополовград, Харманли, Свиленград и Любимец. Общата площ на защитената зона е 1 257 222.834 дка.

     Предмет на опазване в защитена зона «Сакар» са редица птици, като застрашените от изчезване в световен мащаб белоглав лешояд, египетски лешояд, царски орел, розов пеликан черен щъркел и белошипа ветрушка. На това място са установени и много други редки за нашата природа грабливи птици. Такива са Голям креслив орел късопръст ястреб и много други.

     При проучванията в границите на зоната са наблюдавани няколко вида кълвачи – сив, черен, среден пъстър и сирийскя. Описани са и едни от най-пъстрите птици, които могат да бъдат видяни в нашата природа. Това са пчелояда, синявицата и земеродното рибарче.

     Забраните преложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са изграждането на нови фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия както и изграждането на необезопасени за птици въздушни електропреностни мрежи.