РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

10 акта съставиха експертите от РИОСВ – Хасково през февруари
01/03/2010

10 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през февруари. Наложени са глоби за 13 150 лева, а постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е 11 916 лева.

Най-висока е санкцията на един от големите промишлени обекти, работещи в област Хасково. С 10 000 лева е глобен операторa с издадено комплексно разрешително, защото все още няма действаща система за непрекъснати и периодични измервания на качеството на атмосферния въздух. Такива системи трябва да работят в изпълнение на инвестиционната програма на дружеството. През февруари на дружеството е съставен и акт за неспазване на нормите на част от показатели в изпусканите отпадни води, които са определени в разрешителното за заустване в повърхностни водни обекти.

В размер на 1 000 лева е санкцията за всяка една от общините Свиленград, Симеоновград и Любимец, на които бяха съставени актове за експлоатираните от тях нерегламентирани сметища за битови отпадъци. Минимална глоба на стойност 150 лева е наложена на физическо лице, при проверката на което е констатирано, че не води отчетност на дейностите по отпадъци, които извършва. За същото нарушение е съставен акт и на собственика на площадка за отпадъци от черни и цветни метали.

98 фирми, дружества и предприятия са проверили експертите от регионалната екоинспекция през миналия месец. В резултат на контрола върху изпълнението на законите в областта на опазването на околната среда са съставени още три акта за установени нарушения.

След извършените проверки са дадени 38 предписания с мерки за изпълнение. Засилен е контрола върху работата на площадки за отпадъци от черни и цветни метали, както и върху изпълнението на изискванията на наредбите за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. От шест ателиета за химическо чистене се изискват нужните планове за управление на разтворителите, използвани при работата, както и документ за контрол на херметичността на охладителните им системи. Незабавно следва да се преустанови събирането на излезли от употреба моторни превозни средства на две площадки за отпадъци от черни и цветни метали. В предписанието до собствениците се изисква и веднага да бъдат предадени всички, намиращи се на тях части от стари автомобили на лица, които притежават разрешително за тази дейност по закона за управление на отпадъците.

За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.