РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

10 акта съставиха експертите от РИОСВ – Хасково през февруари
01/03/2010

10 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през февруари. Наложени са глоби за 13 150 лева, а постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е 11 916 лева.

Най-висока е санкцията на един от големите промишлени обекти, работещи в област Хасково. С 10 000 лева е глобен операторa с издадено комплексно разрешително, защото все още няма действаща система за непрекъснати и периодични измервания на качеството на атмосферния въздух. Такива системи трябва да работят в изпълнение на инвестиционната програма на дружеството. През февруари на дружеството е съставен и акт за неспазване на нормите на част от показатели в изпусканите отпадни води, които са определени в разрешителното за заустване в повърхностни водни обекти.

В размер на 1 000 лева е санкцията за всяка една от общините Свиленград, Симеоновград и Любимец, на които бяха съставени актове за експлоатираните от тях нерегламентирани сметища за битови отпадъци. Минимална глоба на стойност 150 лева е наложена на физическо лице, при проверката на което е констатирано, че не води отчетност на дейностите по отпадъци, които извършва. За същото нарушение е съставен акт и на собственика на площадка за отпадъци от черни и цветни метали.

98 фирми, дружества и предприятия са проверили експертите от регионалната екоинспекция през миналия месец. В резултат на контрола върху изпълнението на законите в областта на опазването на околната среда са съставени още три акта за установени нарушения.

След извършените проверки са дадени 38 предписания с мерки за изпълнение. Засилен е контрола върху работата на площадки за отпадъци от черни и цветни метали, както и върху изпълнението на изискванията на наредбите за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. От шест ателиета за химическо чистене се изискват нужните планове за управление на разтворителите, използвани при работата, както и документ за контрол на херметичността на охладителните им системи. Незабавно следва да се преустанови събирането на излезли от употреба моторни превозни средства на две площадки за отпадъци от черни и цветни метали. В предписанието до собствениците се изисква и веднага да бъдат предадени всички, намиращи се на тях части от стари автомобили на лица, които притежават разрешително за тази дейност по закона за управление на отпадъците.

За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.