РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково кани всички общини да вземат участие в подготовката на национална стратегия за управление на строителните отпадъци
09/02/2010

Регионалната екоинспекция изпрати писма до всички общини в областите Хасково и Кърджали с покана за участие в подготовката на проект за изготвяне на национална стратегия за управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. Този стратегически документ е заложен в плана за действие на националната програма за управление на дейностите по отпадъци. Периодът на нейното изпълнение от 2009 до 2013 година.

Участието на всички общини се състои в попълването на подробен въпросник за управлението на строителните отпадъци и тези образувани от разрушаването на сгради. Общинските администрации и регионалните екоинспекции са институциите, осъществяващи управлението и контрола на тези отпадъци, затова и въпросникът структуриран в две части е насочен към тях. Основната му цел е събиране и анализиране на информация за състоянието и наличните техники по управлението на дейностите по строителните отпадъци и отпадъците от разрушени сгради.

Въпросникът може да бъде изтеглен от страницата на РИОСВ – Хасково в Интернет на адрес www.haskovo.riosv.org.

Администрациите следва да дадат отговор на въпроси за фирмите, извършващи строителна дейност на тяхна територия, за количеството образувани строителни отпадъци за период от четири години назад. Важна част от тази информация е какво е количеството генерирани строителни отпадъци от фирмите, извършващи тази дейност и съответно от гражданите. Ако общината има изградена система за разделно събиране на отпадъците тя следва да даде подробна информация за нея – за видовете техника за събиране и транспортиране на строителните отпадъци, ако тази техника е собственост на общината, както и за действащите депа за този вид отпадъци.

За разработването на националната стратегия е от значение и събирането на информация за съществуващи съоръжения за третиране на строителни отпадъци, като земни маси, камъни, тухли, бетон, асфалт, плочки, дърво, стъкло и други.