РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на нормата за фини прахови частици регистрират пунктовете за мониторинг в Хасковска и Кърджалийска области от началото на годината
21/12/2009

Превишения на нормата за фини прахови частици до 10 микрона регистрират пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Хасковска и Кърджалийска области от началото на годината. Вече е надхвърлен максимално допустимия брой от 35 дни за една календарна година с регистрирани превишения на средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър въздух за фини прахови частици, съгласно изискванията за качество на атмосферния въздух.

От януари до октомври в ръчния пункт за пробонабиране, разположен в сградата на регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда в град Хасково, са отчетени 284 стойности за фини прахови частици. 45 са превишенията на нормата за фини прахови частици в атмосферния въздух. Най-високата стойност за този атмосферен замърсител в град Хасково е регистрирана през януари. Тогава уредите са отчели стойност от 65,5 микрограма на кубичен метър въздух. През останалите месеци от годината, в дните когато има замерени надпрагови стойности на фини прахови частици, те не са повече от един път над допустимата норма.

Значително по-голям е броят на дните, в които са отчетени стойности над нормата за фини прахови частици в град Димитровград. От общо 297 измервания по този показател от автоматичната измервателна станция „Раковски” в града в 67 дни са регистрирани превишения на нормата от 50 микрограма на кубичен метър въздух за фините прахови частици. Най-голям е броят на дните с наднормено съдържание на прах с размери до 10 микрона през зимните месеци на година. Най-високата стойност на този показател е измерена през януари и тя е 248,3 микрограма на кубичен метър въздух или това е близо 5 кратно наднормено съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух.

Най-висока стойност на фини прахови частици в атмосферния въздух за региона е регистрирана от автоматичната измервателна станция в град Кърджали за периода от януари до октомври тази година. През януари е регистрирана стойност, превишаваща 7,45 пъти нормата от 50 микрограма на кубичен метър въздух. През останалите месеци средно по 3 дни са отчитани наднормени средноденонощни стойности на фини прахови частици в град Кърджали. От началото на годината са направени 304 замервания. В 50 дни има отчетени наднормени съдържания на фини прахови частици, което отново надхвърля максимално допустимият брои за една календарна година – 35 дни.

Основните източници на прах в региона са промишлеността, транспорта и енергетиката. Не трябва да се забравя и вторичното замърсяване на въздуха с прах, поради нередовното почистване и измиване на уличната мрежа. Данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух показват, че най-много са дните, в които има регистрирани превишения на прага за фини прахови частици през зимата, особено януари и февруари. Основен източник на прах тогава е битовият, търговски и административен сектор, отопляващи се с твърдо гориво. Наличните метеорологични условия – мъгли, ниска скорост на вятъра и температурните инверсии, според експертите, допълнително затрудняват расейването на замърсителите в приземния атмосферен слой.