РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нова защитена зона от НАТУРА 2000 представя за обсъждане РИОСВ - Хасково
02/12/2009

Проект на заповед за обявяване на нова защитена зона част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това е защитена зона „Добростан”. Тя се обявява по Директивата за птиците.

     Предложеният за разглеждане проект на заповед е на разположение на всички заинтересувани лица в административната сграда на РИОСВ – Хасково, като с пълният текст на документацията, те могат да се запознаят и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.haskovo.riosv.com.

     В самото начало на новата година изтича едномесечният срок, в който могат да се подават писмени становища, възражения или предложения относно режима посочен в проекта на заповедта за новата защитена зона, включена в екомрежата НАТУРА 2000.

     Защитена зона «Добростан» обхваща части от землищата на населени места от три области – Кърджали, Смолян и Пловдив. На територията на Източните Родопи в границите на защитената територия ще се включат земи на села, влизащи в общините Ардино, Кърджали и Черноочене. Някои от тези населени места са живописните села по поречието на язовирите «Боровица» и «Кърджали» - Сполука, Китница, Боровица, Безводно, Женда и други. Общата площ на защитената зона е 836 517.735 дка.

     Предмет на опазване в защитена зона «Добростан» са редица птици, като застрашените от изчезване в световен мащаб царски орел, египетски лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка. На това място са установени и много други редки за нашата природа грабливи птици. Такива са соколът скитник, орелът змияр, врабчовата и пернатонога кукумявки.

     При проучванията в границите на зоната са наблюдавани няколко вида кълвачи – сив, черен, среден пъстър, сирийски и изключително редкият белогръб кълвачи. Описани са и едни от най-пъстрите птици, които могат да бъдат видяни в нашата природа. Това са пчелояда, синявицата и земеродното рибарче.

     Забраните преложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са още да не се допуска разрушаване на скални образувания, както и изсичането на дървета с хралупи по тях, като характерно местообитание на някои видове птици.