РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нова защитена зона от НАТУРА 2000 представя за обсъждане РИОСВ - Хасково
02/12/2009

Проект на заповед за обявяване на нова защитена зона част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това е защитена зона „Добростан”. Тя се обявява по Директивата за птиците.

     Предложеният за разглеждане проект на заповед е на разположение на всички заинтересувани лица в административната сграда на РИОСВ – Хасково, като с пълният текст на документацията, те могат да се запознаят и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.haskovo.riosv.com.

     В самото начало на новата година изтича едномесечният срок, в който могат да се подават писмени становища, възражения или предложения относно режима посочен в проекта на заповедта за новата защитена зона, включена в екомрежата НАТУРА 2000.

     Защитена зона «Добростан» обхваща части от землищата на населени места от три области – Кърджали, Смолян и Пловдив. На територията на Източните Родопи в границите на защитената територия ще се включат земи на села, влизащи в общините Ардино, Кърджали и Черноочене. Някои от тези населени места са живописните села по поречието на язовирите «Боровица» и «Кърджали» - Сполука, Китница, Боровица, Безводно, Женда и други. Общата площ на защитената зона е 836 517.735 дка.

     Предмет на опазване в защитена зона «Добростан» са редица птици, като застрашените от изчезване в световен мащаб царски орел, египетски лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка. На това място са установени и много други редки за нашата природа грабливи птици. Такива са соколът скитник, орелът змияр, врабчовата и пернатонога кукумявки.

     При проучванията в границите на зоната са наблюдавани няколко вида кълвачи – сив, черен, среден пъстър, сирийски и изключително редкият белогръб кълвачи. Описани са и едни от най-пъстрите птици, които могат да бъдат видяни в нашата природа. Това са пчелояда, синявицата и земеродното рибарче.

     Забраните преложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта, при ползването на земеделските земи като такива. Сред предложените забрани са още да не се допуска разрушаване на скални образувания, както и изсичането на дървета с хралупи по тях, като характерно местообитание на някои видове птици.