РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

96 обекта провериха експерти от РИОСВ – Хасково през октомври
18/11/2009

96 обекта провериха експертите от регионалната екоинспекция през октомври. Дадени са 31 предписания с посочени в тях конкретни мерки за изпълнение с цел отстраняване на констатирани при проверки нарушения на екологичното законодателство. Осем от направените  предписания са до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали във връзка с регистрираните от автоматична измервателна станция „Студен кладенец” в града превишения на средночасовата норма на серен диоксид. В тях са посочени необходимите мерки, които следва да бъдат взети от оператора за редуциране на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града. Такава мярка е спиране на работата на агломерационна машина в оловно производство.

1 599 лева е събраната от регионалната екоинспекция сума от наложени текущи месечни санкции или от влезли в сила наказателни постановления на обекти нарушители на екологичното законодателство. Половината от тази сума е събрана от текущи санкции наложени на две млекопреработващи предприятия в региона. При проверки е установено, че при производствената им дейност се допуска изпускане на отпадни води неотговарящи на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване. За същото нарушение е санкционирана и фирма от град Кърджали. Останалата част от сумата е заплатена от двама собственици на кариери за добив на подземни богатства, които работят без необходимите за това документи на територията на община Ивайловград.

През месеца експертите са съставили четири акта с влязло в сила 1 наказателно постановление на стойност 1 000 лева. Глобен е собственик на казан за производство на ракия за неподдържане на пречиствателното съоръжение към обекта в добро техническо състояние, осигуряващо нормалната му експлоатация.

На дружество за производство на замръзени храни е съставен акт за неизпълнение на задълженията му по закона за управление на отпадъците. Собственика на дружеството не е заплащал дължимата продуктова такса за количеството пуснати на пазара опаковки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Още един акт е съставен на собственик на фирма за констатирани нарушения на закона за управление на отпадъците. За липсата на пречиствателни съоръжения за отпадни води са съставени и актове на двама винопроизводители в региона.

Наложената през септември от министъра на околната среда и водите текуща месечна санкция в размер на 9 711 лева на пивоварен завод в град Хасково, собственост на „Каменица” АД е намалена на 4 931 лева след извършена нова проверка от експерти на регионалната екоинспекция.