РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково провери пунктовете за изкупуване на билки в региона
13/10/2009

Пет пункта за изкупуване на билки в Хасковска и Кърджалийска области бяха проверени от регионалната екоинспекция през миналата седмица. На всички тях са направени предписания във връзка с установени пропуски при управлението им.

        При посещенията на място е констатирано, че не са спазени част от изискванията на закона за лечебните растения и условията, на които трябва да отговарят пунктовете и складовете за билки, съгласно действащата наредба.

        Един от билкозаготвителните пунктове в град Любимец трябва да прекрати изкупуването на лечебни растения до регистрирането му в РИОСВ – Хасково. Собственикът следва незабавно да предприеме необходимите действия за регистрирането на пункта и пускането му отново в работен режим.

        Собствениците на останалите четири пункта следва да уведомяват регионалната екоинспекция в срок до края на месец януари всяка година дали възнамеряват да работят през настоящата година. Те трябва в същия срок да предоставят на експертите и удостоверение за актуална съдебна регистрация на фирмата, както и копие от документ за собственост или договор за наем на пункта или скада за изкупуване на билки.

        Едно от констатираните нарушения е липсата на документи, удостоверяващи произхода на събираните в пункта/склада билки. На всеки от тези  билкозаготвители е предписано задължително да изисква при изкупуването на лечебни растения документ, удостоверяващ мястото на събирането им.

        Законът задължава лицата собственици на пунктове за билки да притежават и регистрирана в съответната регионална екоинспекция книга за изкупените, реализирани и налични количества билки за годината. Четиримата собственици на складове за лечебни растения следва да регистрират такава книга в РИОСВ – Хасково и в законовия срок да предават годишните си отчети.

        За пунктовете в градовете Крумовград и Симеоновград се изисква още към отчетите да се прилагат и документи за произхода на семенния материал за видовете, които са под ограничителен режим на ползване при отглеждането на култивирани лечебни растения.

        Законът за опазване на околната среда предвижда за неизпълнение на предписания да се налагат санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.