РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за 22 309 лева наложи РИОСВ – Хасково през август и септември
06/10/2009

Санкции за 22 309 лева наложиха експерти от регионалната екоинспекция за двата месеца от годината. Над 50 на сто от събраната сума са от наложени шест текущи месечни санкции или това са общо 17 109 лева. Заплащаните всеки месец от глобените дружества санкции са предимно за изпускане на замърсени води и само една е за причинено замърсяване на атмосферния въздух. Най-голяма е глобата на пивоварния завод в град Хасково, собственост на „Каменица” АД, за изпускане на отпадни води от производствената дейност, които не отговарят на посочените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. Заводът за производство на бира следва да заплаща всеки месец по 9 711 лева.

За неспазване на емисионните норми на серен диоксид, олово и кадмий, определени в комплексното разрешително на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали е наложената от регионалната екоинспекция глоба  в размер на 6 165 лева и тя е по-висока в сравнение с тази, за която дружеството има наложена текуща месечна санкция от 5 156 лева. При нова контролна проверка на тези обекти, от страна на регионалната екоинспекция, при отчитане на нови стойности, текущите санкции следва да бъдат актуализирани или прекратени в зависимост от получените резултати.

В размер на 5 200 лева са наложените глоби от влезли в сила шест наказателни постановления за констатирани нарушения на екологичното законодателство. 2 000 лева е санкцията на акционерно дружество, стопанисващо кариера за добив на варовици на територията на община Димитровград. При извършена по сигнал проверка е установено, че не се изпълняват конкретни условия от решение по оценка за въздействието върху околната среда на РИОСВ – Хасково.

С по 1 000 лева са глобени собствениците на две предприятия за преработка на месо. При извършени проверки е констатирано, че не се поддържат в необходимия вид досиетата на използваните хладилни инсталации, съдържащи над три килограма хладилен агент, съгласно изискванията на наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. За нарушаване на закона за биологичното разнообразие, а именно притежаване на екземпляри от защитен животински вид – европейски таралеж са глобени с по 400 лева три физически лица, задържани от полицията при проверка в община Димитровград.

Общо 147 проверки са извършили експертите от регионалната екоинспекция през август и септември. По-голямата част от тях са на големи промишлени обекти, работещи в областите Хасково и Кърджали и те са част от заложените в годишния работен план проверки на екоинспекцията. Други са по постъпили сигнали и жалби от граждани.

Общо 53 предписания са дали екоекспертите през август и септември с посочени конкретни мерки за изпълнение с цел отстраняване на установени нарушения на екологичното законодателство. За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.