РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за 53 000 лева наложи РИОСВ – Хасково от началото на годината
07/09/2009

Санкции за 53 000 лева наложиха експерти от регионалната екоинспекция от началото на годината. 44 000 лева от събраната сума са от влезли в сила 11 наказателни постановления за констатирани нарушения на екологичното законодателство.

За осемте месеца на годината са  наложени и 10 текущи месечни санкции на обща стойност 9 000 лева. Заплащаните всеки месец от глобените дружества санкции са предимно за изпускане на замърсени води или за причинено замърсяване на атмосферния въздух. Законодателството позволява при извършване на нова контролна проверка такива санкции да бъдат актуализирани или прекратени в зависимост от получените резултати.

Общо 100 проверки са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през август. По-голямата част от тях са на големи промишлени обекти, работещи в областите Хасково и Кърджали и те са част от заложените в годишния работен план проверки на екоинспекцията. Други са по постъпили сигнали и жалби от граждани. Такъв сигнал е станал повод да бъдат проверени три частни стопанства за отглеждане на крави в село Бисер, община Харманли. На собствениците са направени предписания да се прекрати изпускането на непречистени отпадни води извън определените за целта места. Шахтите и каналите за тези води следва да бъдат редовно почиствани или там къде липсват такива да се проектират ефективни пречиствателни съоръжения, така че да не се стига до замърсяване на околната среда със замърсени отпадни води от дейността.Още една кравеферма в село Радиево, община Димитровград и ферма за отглеждане на свине в село Узунджово, община Хасково са проверили по сигнали експертите от екоинспекцията през месеца. Констатирано е, че и двата обекта изпускат замърсени отпадни води. Предписано е на собственика на свинефермата да проектира и изгради подходящо пречиствателно съоръжение и да не зауства отпадните води от дейността си в повърхностен воден обект без да притежава нужното за това разрешително. Предписание е направено и на собственика на стопанството за крави. Там мерките, които следва да се предприемат с цел недопускане изтичането на замърсени води в околната среда са - да се направи хидроизолация на наличните утаителни ями и те да бъдат почиствани периодично.

Още три сигнала до екоинспекцията са проверили експертите през август. Два от тях касаят също заустването на непречистени отпадни води в реки, а последният причинено замърсяване на въздуха от работата на кариера в община Димитровград. За да се намали запрашеността на въздуха при експлоатацията на обекта на собственика му са предписани мерки за незабавно изпълнение. Необходимо е да се овлажняват периодично пътищата, обслужващи обекта и превозните средства, извозващи продукцията да бъдат с платнища при напускането му.

Общо 27 предписания са дали екоекспертите през месеца. За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.