РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за близо 6 100 лева наложи РИОСВ – Хасково през април и май
03/06/2009
Санкции за близо 6 100 лева наложиха експерти от регионалната екоинспекция през април и май след извършени проверки. Три от глобите ще се заплащат от нарушителите всеки месец до отстраняване на констатираните нередности. Възможно е при извършване на нова контролна проверка текущата месечна санкция да бъде актуализирана или прекратена в зависимост от получените резултати. Санкционирани са млекопреработвателно предприятие в община Ардино, завода за преработка на оловни и цинкови концентрати и завод за производство на минно и металургично оборудване в община Кърджали.Пет наказателни постановления са влезли в сила през двата месеца. Глобите са на стойност от 5 100 лева. С по 2 000 лева са глобени собствениците на две кариери в Ивайловградско за добив на гнайсови плочи. И двете работят без да имат издадени за целта документи.Общо 113 проверки са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през април и май. По-голямата част от тях са от заложените в годишния работен план проверки на екоинспекцията, а други са по постъпили сигнали и жалби от граждани. С глоба от 100 лева е завършила проверка по сигнал за замърсяване на река Банска в резултат от изхвърлянето на битови отпадъци и оборска тор от физическо лице, отглеждащо в близост до реката домашни животни. В отговор на постъпил сигнал за замърсяване на река Меричлерска е извършена проверка на предприятие за преработка на мляко в град Меричлери, община Димитровград. Дадено е предписание незабавно да бъде почистено пречиствателното съоръжение и да бъде установено мястото на заустване на отпадните води от дейността на дружеството.Още 41 предписания са дали експертите от регионалната екоинспекция. Във всички тях са посочени конкретни срокове за предприемане на необходимите мерки за недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда или отстраняването на такива. Незабавно трябва да бъдат почисти образувалите се нерегламентирани сметища от млекопреработващо предприятие в община Минерални бани. Съгласно изискванията на закона за управление на отпадъците собствениците му следва да не допускат и създаването на нови незаконни сметища, както да не се допуска изгаряне на битови и производствени отпадъци.На кмета на община Свиленград е предписано, във връзка с управлението на защитена местност „Лозенски път”, да се маркират границите на защитената територия и да се изготвят указателно – информационни табели. Една от мерките, които е необходимо да бъдат изпълнени, за да не се допуска утъпкване и паша на блатното кокиче по време на вегетация, е и изграждането на маршрут за предвижване на домашните животни през защитената местност.За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.