РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково извършиха мониторинг на четири защитени вида растения в Източни Родопи
27/05/2009
Експерти от регионалната екоинспекция извършиха мониторинг на четири защитени вида растения, срещащи се в Източни Родопи. Находищата на дяволския орех, венерения косъм и на двата вида орхидеи – провански и рехавоцветен салеп бяха посетени миналата седмица. С много добра численост са находищата на двата вида салепи в Източните Родопи. Рехавоцветния салеп се среща до село Силен, община Стамболово, а прованския на няколко места в община Кирково. Оценка добро състояние на популацията са дали експертите и за находищата на венерения косъм в защитена местност „Орешари” до село Долно Черковище, община Стамболово. Не е подтвърдено единствено находището на един интересен вид водно растение – дяволски орех. Проверките на видове от  флората и фауната се извършват в цялата страна и са част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. За територията на РИОСВ – Хасково са заявени за мониторинг 12 вида висши растения и един представител на животинското царство – лалугера. Всички тези видове са защитени от закона за биологичното разнообразие, а лалугера е вид застрашен от изчезване в световен мащаб.През следващите месеци предстои да бъде извършен мониторинг на видове като родопския крем. Връх Вейката – най-високият връх в Източните Родопи,  е единственото находище на вида за тази част на страната и едно от малкото у нас. Проверки  на състоянието на бялата водна лилия в защитена местност „Злато поле”, община Димитровград, както и на видове като дремниковия главопрашник и лудото биле, известно като източник на суровина за фармацевтичната промишленост в миналото предстоят. Единственото находище за страната на орхидеята дремников главопрашник е в Ивайловградско – защитена местност „Ликана”. Ще бъде извършен и мониторинг на три дървесни вида – ериолобус трилобата с находище в Източните Родопи в района на Ивайловград, където има известни три дървета и дъбовете – пърнар и тракийски.Проверките се извършват по предварително определена методика и участъци, като се описва състоянието и количеството на видовете. Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е създадена по европейски програми и цели да се изследват редки и значими видове от флората и фауната на територията на страната.