РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково се грижи за опазването на богато биологично разнообразие съхранено в Източните Родопи и Сакар планина
22/05/2009
22 май е обявен за международен ден на биологичното разнообразие. Конвенцията по биологично разнообразие посвещава този ден през 2009 година на темата за заплахата от инвазивни чужди видове. Такива видове са растения, животни, патогени и други организми, които са неместни (чужди) за дадена екосистема.          Регионалната екоинспекция в Хасково отговаря за опазването на богато биологично разнообразие съхранено в Източните Родопи и Сакар планина в 88 защитени територии с обща площ над 9 600 хектара.           Само в Източните Родопи са установени около 1 950 вида растения. Тук се срещат около 350 вида пеперуди и 21 вида риби. В Бяла река преди 13 години е открит нов за науката вид риба, наречен родопски щипок. От общо 17 вида земноводни, срещащи се в страната ни, тук могат да бъдат наблюдавани 10. Повече от половината представители на влечугите, установени за България се срещат в Източните Родопи.        Тук могат да се видят двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и шипоопашата. И двата вида са застрашени от изчезване в световен мащаб. Характерни представители на тази древна група животни са и турската (пясъчна) боа – единственият представител на боите за нашата страна, както и змията червейница.           Значителен е и броят на видовете птици, които могат да се наблюдават тук - над 273, от над 450 вида установени за страната ни. В Източните Родопи и никъде другаде в страната ни могат да се видят гнездящи белоглави лешояди, както и другите представители на най-едрите грабливи птици – черен и египетски лешояди.           59 са видовете бозайници установени на територията на планината. Те са и групата животни с най-много световно застрашени видове, като лалугера и видрата.          Наред с източната част на Родопа планина на територията, контролирана от регионалната екоинспекция попада и Сакар планина, където се срещат около 600 вида висши растения.           В Сакар защитените територии обхващат места, които са изключително важни преди всичко за опазването на птиците. Те са от световно природозащитно значение. Тук се намират 10 от общо 20 известни за страната гнезда на застрашения от изчезване в цял свят царски орел.          От началото на миналата година до сега на територията на областите Хасково и Кърджали официално са обявени 10 защитени зони  по директивата за опазване на дивите птици, като част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000.