РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково препоръчаха да не се използват за добив находищата на блатно кокиче в региона
23/04/2009
Експерти от регионалната екоинспекция препоръчаха да не се използват за добив на листо-стъблена маса находищата на блатно кокиче в региона. Лошо е състоянието на популациите на вида в трите му естествени находища, установиха експертите след извършени проверки в края на миналата седмица. Популациите са силно фрагментирани, което дава основание на експертите да дадат тази препоръка с цел съхраняване на вида.Ниската влажност в местата на обитание на блатното кокиче е причина за влошената жизненост на находищата му. Малки са отделните растения в туфите, с от два до три стръка растения и цветове в тях. Най-лошо е състоянието на вида в природна забележителност „Сазлъка” в землището на село Бисер, община Харманли. Там е констатирано изземване на луковици на блатно кокиче и изхвърляне на битови отпадъци в защитената територия. Сравнително по-добри са популациите, но незадоволителни на вида в защитените местности „Лозенски път”, община Свиленград и „Долната ова”  край Любимец.  В границите на находището на лечебното растение в община Свиленград също е установено образуването на нерегламентирани сметища.За възстановяване на плътността и структурата на популациите от блатно кокиче е необходимо спешно да се вземат мерки за осигуряване на оптимална влажност, при която вида се развива. Такива стъпки за сега е предприела само община Свиленград, кандидатствайки с проект по Оперативна програма „Околна среда” по рамката за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България.На кметовете на общините Харманли, Любимец и Свиленград, където се намират естествените находища на лечебното растение е предписано да засилят контрола на находищата, особено през почивните и празнични дни, с цел недопускане незаконен добив и опазване на вида. Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е  в Червената книга на България  като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното  кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.