РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково ще контролират изследвания със защитени видове земноводни с научна цел
26/03/2009
Експерти от регионалната екоинспекция ще контролират изследвания със защитени видове земноводни, провеждани с научна цел в региона. Изследванията ще се водят от екип от специалисти на Централната лаборатория по обща екология към Българската академия на науките (БАН). За да могат да улавят и работят със защитените видове представителите на научната институция са получили разрешително разписано от министъра на околната среда и водите. На екипа от специалисти е позволено да събират екземпляри от защитените видове земноводни – гребенест, италиански, добруджански и голям гребенест тритони. Могат да бъдат улавяни и екзмепляри от двата вида бумки, срещащи се в страната ни – жълтокоремна и червенокоремна. Това са едни от най-малките представители на жабите у нас. За всеки един от тези видове се разрешава ползване на не повече от 100 екземпляра. Изрично е посочено в разрешителното за работа със защитени видове, че хващането им трябва да става с живоловни капани. Друго важно условие е след приключване на изследването задържаните за временно отглеждане животни да се освобождават на местата където са уловени. Това се отразява в протокол в присъствието на експерти от регионалната екоинспекция.Разрешителното се счита за невалидно, ако лицата от екипа, имащи разрешително за работа със защитените видове земноводни не уведомят контролиращия орган преди всяко извършване на полеви проучвания, както и за времето и мястото на което те ще се провеждат. В края на изследванията екипа се задължава да предостави на РИОСВ – Хасково отчет за количествата уловени земноводни.За видове защитени по закона за биологичното разнообразие е забранено улавянето, пренасянето или временното им отглеждане в лабораторни условия. Само чрез получаването на разрешителен документ се ползва изключение от забраните за защитени видове.