РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Шест двойки царски орли, гняздящи на територията на РИОСВ – Хасково, бяха наблюдавани по време на ежегодния мониторинг на вида
25/03/2009
По време на провелият се ежегоден мониторинг на царския орел в страната ни са наблюдавани всичките шест двойки царски орли, гнездящи в Сакар планина и е посетено единственото гнездо на вида в Източни Родопи. Последното попада в границите на обявената вече защитена зона „Мост на Арда” от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”. Птиците от тези двойки са видени в районите, където са разположени гнездата им.Четиридневната експедиция е част от програмата за изследване и мониторинг на българската поплулация на двойките царски орли, която от тази година се осъществява по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата „НАТУРА 2000” в България.”. Този проект се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и е първият финансиран в страната ни проект по програмата Life+ на Европейската комисия. Традиционно в региона мониторинга на двойките царски орли се извършва от специалисти на Дружеството за защита на птиците и експерти от регионалната екоинспекция.По време на мониторинга в близост до едно от известните гнезда на вида в Сакар планина експертите са констатирали нарушение, но не са известни неговите извършители. Те са обезпокоили двойката царски орли, подготвяща се за размножаване, като са вадили мед от проводници в близост до гнездото. Според експертите подобна заплаха ще доведе до преместване на двойката.Безпокойстовото от страна на хората е една от най-често срещаните и сериозни заплахи за вида. Към тях се отнасят още промяната на местообитанията, изсичането на старите гори, използването на отровни примамки, използването на пестициди в селското спопанство и ограбването на гнездата на грабливите птици.Царският орел е вид застрашен от изчезване в световен мащаб. При констатирано посегателство срещу такива видове Наказателният кодекс на Република България предвижда съдебно производство и от три до пет години лишаване от свобода. Видът е защитен по закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен от изчезване.По последни данни на територията на страната ни са известни 20 гнезда на двойки царски орли. Най-много от тях 10 са на територията на Сакар планина, 5 в Западна Странджа, по две за долината на река Тунджа и Средна гора и само едно в Източните Родопи.