РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявени са три нови защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Хасково
09/03/2009
Обявени са три нови защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Хасково. В началото на годината в Държавен вестник са обнародвани заповедите на зоните „Марица Първомай”, „Харманлийска река” и „Язовир Ивайловград”. С тях на територията на РИОСВ – Хасково е приключила процедурата по обявяване на вече девет от общо десет защитени зони от националната мрежа НАТУРА 2000. Остава да бъде обявена официално само защитена зона „Сакар” по директивата за птиците.Трите нови защитени зони са с предмет на опазване дивите птици и техните местообитания. Една от целите на изграждащата се екологична мрежа от защитени зони е и да бъдат възстановявани мастообитанията на видовете или там където е необходимо подобрявано природозащитното им състояние.Със заповедите за обявяване на тези три зони се забранява премахването на характеристики на ландшафта, като синори, единични или групи от дървета при ползването на земеделските гори като такива. Не се разрешава залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Не се разрешава още намаляването на площта на крайречните гори от местни дървесни видове, както и паленето на крайбрежната растителност.Най-голяма от трите нови защитени зони е „Язовир Ивайловград”. Площта й надхвърля 169 хил. декара. В границите на „Марица Първомай”, с площ от 115 130 декара, са включени землища от населени места в три области – Пловдивска, Хасковска и Старозагорска. Най-малката зона е „Харманлийска река” с площ от близо 49 хил.  декара обхваща само землища от населени места в общините Харманли и Хасково. Защитената зона с много интересни видове птици, защитени по закона за биологичното разнообразие, както и с европейско или световно природозащитно значение е „Язовир Ивайловград”. Мястото е от голямо значение за опазването на два световно застрашени вида - египетския лешояд и царския орел. Тук се наблюдават орела рибар, осояда, черната каня и орела змияр.