РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

125 обекта провериха експерти от РИОСВ – Хасково за първите два месеца на годината
06/03/2009
125 проверки на фирми, дружества и предприятия са извършили експертите от регионалната екоинспекция през първите два месеца на годината. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 12 акта и са наложени две икономически санкции. По един от актовете за констатирано административно нарушение е наложена глоба в размер на 1 000 лева.Седем от актовете са на фирми с предмет на дейност добив на подземни богатства. Всички те работят на територията на община Ивайловград. При извършените проверки е констатирано, че развиват дейността си без необходимите за това документи. 43 предписания са дали експертите на проверените физически и юридически лица за отстраняване на установените нередности или за необходимостта от предприемането на конкретни мерки. От 14 фирми в Хасково и Димитровград, явяващи се производители или вносители на опакована продукция след проверки се изискват необходимите документи, доказващи количествата на опакованата от тях продукция. Целта е извършването на контрол върху изпълнението на задълженията на тези лица, относно заплащането на такса опаковки.11 фирми от региона, работещи с разтворители в определени инсталации, до края на март трябва да представят в регионалната екоинспекция изготвени планове за управление на разтворителите, които използват. Задължени лица по наредбата за норми за общи емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители са предимно собственици на ателиета за химическо чистене и предприятия от хранителната промишленост. Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка на два магазина за авточасти и две автомивки в град Крумовград. Експертите не са констатирали посочените от сигналоподателя нарушения при работата на обектите. Те са изискали от собствениците да предоставят информация за водопроводната и канализационната инсталации ползвани от тях, както и за пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител. Предписано е да се стартира процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадни води след подаване на заявление до съответната басейнова дирекция.За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.