РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Обявени са три нови защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Хасково
10/12/2008
Обявени са три нови защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Хасково. В началото на декември в Държавен вестник са обнародвани заповедите на зоните „Радинчево”, „Мост Арда” и „Маджарово”. С тях на територията на РИОСВ – Хасково е приключила процедурата по обявяване на вече шест защитени зони от националната мрежа НАТУРА 2000. Другите три зони са „Бяла река”, „Крумовица” и „Студен кладенец”.Трите нови защитени зони са с предмет на опазване дивите птици и техните местообитания. Една от целите на изграждащата се екологична мрежа от защитени зони е и да бъдат възстановявани мастообитанията на видовете или там където е необходимо подобрявано природозащитното им състояние.Със заповедите за обявяване на тези три зони се забранява премахването на характеристики на ландшафта, като синори, единични или групи от дървета при ползването на земеделските гори като такива. Не се разрешава залесяването на ливадите, пасищата и мерите, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. За защитена зона „Маджарово”, в предвид това, че в границите и попадат местата за гнездене на едната от двете колонии белоглави лешояди в Източните Родопи, е забранено още скалното катерене, делта и парапланеризма в периода на размножаване на птиците от март до края на юли.Най-голяма от трите нови защитени зони е „Мост Арда”. Тя обхваща землища от населени места на общините Маджарово, Стамболово, Ивайловград и Крумовград. Площта й надхвърля 150 хил. декара. В границите на „Радинчево”, с площ от 57 857 декара, са включени землища от населени места в общините Харманли и Любимец. Най-малката зона е „Маджарово” с площ от 35 501 декара обхваща само землища от населени места в едноименната община. Това е защитената зона с много интересни видове птици, защитени по закона за биологичното разнообразие, както и с европейско или световно природозащитно значение. Тук освен трите вида лешояди, срещащи се у нас – белоглав, египетски и черен, могат да бъдат наблюдавани и видове като морския орел, ястребов орел, както и изключително красивото земеродно рибарче.