РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Крумовица” и „Студен кладенец” са двете нови обявени защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в региона
02/12/2008
Обявени са две нови защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в региона със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Това са „Крумовица и „Студен кладенец” с предмет на опазване - дивите птици и техните местообитания. С публикуването на заповедите в Държавен вестник от 25 ноември тази година приключва и процедурата по обявяване.Защитена зона „Крумовица” е с площ от над 111 хиляди декара, като включва предимно землища от населените места в община Крумовград, област Кърджали и село Белополци, община Ивайловград, област Хасково.В новата зона ще се опазват и поддържат местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове птици като: черен щъркел, осояд, черна каня и няколко вида орли, сред които малкият и скалният орел, както и орела змияр. На определени места в зоната може да бъде наблюдавана и белошипата ветрушка. Вида е застрашен от изчезване в световен мащаб. В нашата страна през последните години наблюденията на белошипи ветрушки по време на размножителния им период са голяма рядкост. Орнитолозите предполагат, че видът вероятно вече не се размножава у нас или спорадично гнездят отделни двойки. Тук може да бъде наблюдаван още един световно застрашен вид – белочелата сврачка.Другата защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 – „Студен кладенец” е с площ от над 159 хиляди декара. В границите и попадат землищата на населени места от община Стамболово, област Хасково и общините Момчилград, Кърджали и Крумовград, област Кърджали. В по-голямата си част това е влажна зона, включваща едноименният язовир и тук се срещат много редки и защитени водолюбиви птици като малък корморан, нощна, малка и голяма бели чапли. В зоната се опазват и поддържат местообитания на морски орел, тръстиков блатар, белоопашат мишелов и сокола скитник. Всичките видове защитени от закона за биологичното разнообразие.В границите на защитените зони се забранява залесяването на съществуващите ливади и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Сред забраните, приети със заповедите за обявяване, е и използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Забранява се още намаляването на площта на крайречните гори от местни дървесни видове.