РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Крумовица” и „Студен кладенец” са двете нови обявени защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в региона
02/12/2008
Обявени са две нови защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в региона със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Това са „Крумовица и „Студен кладенец” с предмет на опазване - дивите птици и техните местообитания. С публикуването на заповедите в Държавен вестник от 25 ноември тази година приключва и процедурата по обявяване.Защитена зона „Крумовица” е с площ от над 111 хиляди декара, като включва предимно землища от населените места в община Крумовград, област Кърджали и село Белополци, община Ивайловград, област Хасково.В новата зона ще се опазват и поддържат местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове птици като: черен щъркел, осояд, черна каня и няколко вида орли, сред които малкият и скалният орел, както и орела змияр. На определени места в зоната може да бъде наблюдавана и белошипата ветрушка. Вида е застрашен от изчезване в световен мащаб. В нашата страна през последните години наблюденията на белошипи ветрушки по време на размножителния им период са голяма рядкост. Орнитолозите предполагат, че видът вероятно вече не се размножава у нас или спорадично гнездят отделни двойки. Тук може да бъде наблюдаван още един световно застрашен вид – белочелата сврачка.Другата защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 – „Студен кладенец” е с площ от над 159 хиляди декара. В границите и попадат землищата на населени места от община Стамболово, област Хасково и общините Момчилград, Кърджали и Крумовград, област Кърджали. В по-голямата си част това е влажна зона, включваща едноименният язовир и тук се срещат много редки и защитени водолюбиви птици като малък корморан, нощна, малка и голяма бели чапли. В зоната се опазват и поддържат местообитания на морски орел, тръстиков блатар, белоопашат мишелов и сокола скитник. Всичките видове защитени от закона за биологичното разнообразие.В границите на защитените зони се забранява залесяването на съществуващите ливади и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Сред забраните, приети със заповедите за обявяване, е и използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Забранява се още намаляването на площта на крайречните гори от местни дървесни видове.