РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На 1 декември изтича крайният срок за извършване на предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали
25/11/2008
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира фирмите, че на 1 декември изтича крайният срок за извършване на предварителната регистрация по Регламента на Европейския парламент и Съвета за регистрация, оценка, разрешаване и ограничение на производството, вноса и употребата на химични вещества - REACH. Предварителната регистрация започна на 1 юни тази година. С регламента REACH се въвеждат три фази за регистрация в зависимост от тонажа на производството или вноса, както и от природата на химичните вещества. Регистрацията по REACH се извършва в целия Европейски съюз. В основата на REACH е залегнала единната интегрирана система за регистрация, оценка и разрешаване. Химикали, произвеждани или внасяни от даден производител или вносител в количества, надвишаващи един тон на година, трябва да бъдат регистрирани в единния европейски регистър. В този регистър се съдържа информация за количествата и идентифицираните рискове от употребата на даденото химическо вещество. Централната база данни от натрупаната чрез регистрацията информация се управлява от Европейската агенция по химикалите.  Тази агенция се създава с влизането в сила на Регламента, тоест от юни месец 2007 г.. Европейската агенция по химикалите се намира в Хелзенки, Финландия. Според Регламента, след изтичане на срока от 1 декември, производството/пускането на пазара на химични вещества над 1 тон на година, които не са изрично освободени от задължение за регистрация, може да продължи и след 1 декември 2008 г.. Това е възможно единствено при наличие на извършена предварителна регистрация и издаден пред-регистрационен номер от Агенцията. В случай, че не бъде извършена предварителна регистрация в предвидения от регламента срок, фирмата ще трябва да преустанови производството/пускането на пазара на веществото или веществата и да подаде в Агенцията пълно регистрационно досие. Подробна информация за REACH може да бъде получена и от специално създадения сайт на адрес www.chemicals.moew.government.bg. http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/reach/rip3.page.