РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково проверяват операторите с издадени комплексни разрешителни
05/11/2008
Експерти от регионалната екоинспекция проверяват операторите с издадени комплексни разрешителни в Хасковска и Кърджалийска области. Проверките се извършват съгласно годишния график за контрол и стартираха в началото на септември. Към момента експертите са проверили изпълнението на условията в комплексните разрешителни на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали и циментовия завод „Вулкан Цимент” АД в град Димитровград. Предстои обобщаване на резултатите по изпълнение изискванията, зададени в разрешителните на двата оператора за опазване на въздуха, повърхностни и подземни води, почви, мониторинг на емисиите, управлението на отпадъците, съхранението на суровини, спомагателни материали и горива, както и на общите условия - инструкции.          През тази и следващата седмица ще бъде проследено изпълнението на посочените условия в комплексните разрешителни на торовия завод в град Димитровград – „Неохим” АД и топлоелектрическата централа „Марица 3” АД в града.        Операторът на инсталацията, който притежава комплексно разрешително се задължава да изпълнява всички условия посочени в него при експлоатацията на инсталацията. Към задълженията му влиза да информира съответната регионална екоинспекция за резултатите от собственият мониторинг, незабавно да я уведомява при възникнали инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Операторът се ангажира и с изготвянето, и публикуването на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.        Съгласно закона за опазване на околната среда всички оператори на нови инсталации и съоръжения или вече действащи такива за промишлени дейности включени в приложение 4 от закона, следва да имат издадено комплексно разрешително. В процедурата по издаване на такъв документ, ако в програмата за привеждане в съответствие не се предвидят всички необходими мерки за недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда, компетентният орган може да излезе с решение да не се издава комплексно разрешително. В такива случай, след отстраняване на несъответствието със ЗООС, оператора се задължава на ново да стартира необходимата процедура.