РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково проверяват операторите с издадени комплексни разрешителни
05/11/2008
Експерти от регионалната екоинспекция проверяват операторите с издадени комплексни разрешителни в Хасковска и Кърджалийска области. Проверките се извършват съгласно годишния график за контрол и стартираха в началото на септември. Към момента експертите са проверили изпълнението на условията в комплексните разрешителни на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали и циментовия завод „Вулкан Цимент” АД в град Димитровград. Предстои обобщаване на резултатите по изпълнение изискванията, зададени в разрешителните на двата оператора за опазване на въздуха, повърхностни и подземни води, почви, мониторинг на емисиите, управлението на отпадъците, съхранението на суровини, спомагателни материали и горива, както и на общите условия - инструкции.          През тази и следващата седмица ще бъде проследено изпълнението на посочените условия в комплексните разрешителни на торовия завод в град Димитровград – „Неохим” АД и топлоелектрическата централа „Марица 3” АД в града.        Операторът на инсталацията, който притежава комплексно разрешително се задължава да изпълнява всички условия посочени в него при експлоатацията на инсталацията. Към задълженията му влиза да информира съответната регионална екоинспекция за резултатите от собственият мониторинг, незабавно да я уведомява при възникнали инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Операторът се ангажира и с изготвянето, и публикуването на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.        Съгласно закона за опазване на околната среда всички оператори на нови инсталации и съоръжения или вече действащи такива за промишлени дейности включени в приложение 4 от закона, следва да имат издадено комплексно разрешително. В процедурата по издаване на такъв документ, ако в програмата за привеждане в съответствие не се предвидят всички необходими мерки за недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда, компетентният орган може да излезе с решение да не се издава комплексно разрешително. В такива случай, след отстраняване на несъответствието със ЗООС, оператора се задължава на ново да стартира необходимата процедура.