РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Бяла река” е първата обявена защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 в региона
09/10/2008
„Бяла река” е първата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 обявена със заповед на министъра на околната среда Джевдет Чакъров. С публикуването на заповедта в последния брой на Държавен вестник от месец септември приключва процедурата по обявяване. Защитена зона „Бяла река” е с площ от над 446 хиляди декара, като включва землища от населени места в община Крумовград, област Кърджали и община Ивайловград, област Хасково. В новата зона ще се опазват и поддържат местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове птици като: черна каня, морски орел, египетски, белоглав и черен лешояди, както и царския орел. На определени места в зоната може да бъде наблюдаван белогърбия кълвач. Това са едни от малкото в страната ни и единствени в Източните Родопи находища на вида. На територията на защитената зона са наблюдавани два от деветте установени у нас биомно ограничени вида птици, характерни за средиземноморската зона. Това са големия маслинов пресмехулник и белочелата сврачка.В границите на защитената зона се забранява залесяването на съществуващите ливади и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Сред забраните, приети със заповедта за обявяване, е и ограничението да се извършва корекция на речните корита извън населените места. Забранява се още отводняването и пресушаването на разливи и други влажни зони.