РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

13 разрешителни и осем регистрационни документа за дейности с отпадъци е издала регионалната екоинспекция в Хасково от началото на годината
03/10/2008
13 разрешителни и осем регистрационни документа за дейности с отпадъци са издадени от директора на регионалната екоинспекция в Хасково от началото на 2008 година. Решенията с разрешение за извършване на дейности с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци се издават на основание член 37 от закона за управление на отпадъците. Най-голям брой разрешителни – 11 са на оператори, упражняващи дейност на територията на област Хасково и само 2 са издадените разрешителни за област Кърджали през тази година. От операторите с получени разрешителни за дейности с отпадъци в Хасковска област повечето имат разкрити площадки в град Хасково – 6, за Димитровград те са трима и двама за град Харманли.По-голямата част от издадените разрешителни са за площадки, на които се събират, временно съхраняват и разкомплектоват излезли от употреба автомобили. Издадени са и разрешителни за две площадки за събиране и временно съхраняване на излезло от употреба електрическо и електронно оборудване, толкова са и автосервизите, извършващи дейности по смяна на масла.От влизане в сила на закона през септември 2003 година до края на септември 2008 година са издадени общо 63 разрешителни и 38 регистрационни документа за дейности с отпадъци на юридически и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон на контролираната от РИОСВ – Хасково територия.За издаването на разрешително и за регистрационен документ за дейности с отпадъци физическите и юридически лица трябва да подадат заявления в съответната регионална екоинспекция, според местоположението на площадките, където ще се извършват дейностите. В заявлението се посочва срокът, за които се иска осъществяването на дейностите, но той не може да е по-голям от пет години, местонахождението на площадката, вида на отпадъка, конкретните дейности с отпадъци, количеството в тон за година и произхода на отпадъка.